Nye elever skal have overenskomstløn

Landbrugsuddannelserne i Danmark har fået en ny, fælles profil. Det betyder, at lønaftale mellem 3F og GLS-A gælder fremadrettet. »Gamle« elever kan dog fortsætte efter vejledende lønskala.

1. juli var en skæringsdato i dansk landbrug. Her blev landbrugsuddannelserne i Danmark samlet. Det har blandt andet lønmæssige konsekvenser.

- Landbrugsuddannelserne er nu er slået sammen, hvilket er sket under erhvervsuddannelsesloven. Under denne lov er der som hovedregel tale om uddannelser, der er aftalt mellem erhvervslivets parter, som også har overenskomster sammen.

- Den nye uddannelse inden for landbruget er derfor også omfattet af løn i henhold til overenskomsten mellem 3F og GLS-A, forklarer uddannelseskonsulent Knud Pedersen, Jordbrugets Uddannelser i Riskov.

Lønmodtager
Samlingen af uddannelserne betyder derfor, at alle nye elever skal aflønnes i henhold til overenskomsten.

I praksis er det sådan, at virksomheden skal aflønne eleven under praktikperioder og skoleophold fra den dag, uddannelsesaftalen træder i kraft.

- Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Det betyder, at lønnen som minimum skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området, forklarer Knud Pedersen.

Skole-løn refunderes

Når eleven er på skole, er opholdet gratis for eleven - bortset fra et beløb til kost og logi, som skal betales af arbejdsgiveren, hvis eleven er skolehjemsberettiget.

Dette gælder ikke for ophold på landbrugsskole, her skal eleven selv betale for kost og logi. Virksomheden, der har eleven i praktik forud for skoleopholdet, skal betale dennes løn under skoleophold.

Virksomheden modtager senere refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til dækning af elevens løn under skoleopholdene.

I undervisningsfri perioder refunderes lønnen ikke af AER. Eleven er forpligtet til at vende tilbage til virksomheden i en sådan periode, medmindre andet er aftalt med virksomheden.

 

Læs også