Massiv modstand mod højspændingsanlæg

(Landbrug SYD) PROTESTER MOD HØJSPÆNDING: Indsigelse imod nyt højspændingsanlæg i luftledninger mellem Vejen og Kassø fra Det Sønderjyske Landbrugsråd.

Massiv modstand mod højspændingsanlæg

PROTESTER MOD HØJSPÆNDING: Indsigelse imod nyt højspændingsanlæg i luftledninger mellem Vejen og Kassø fra Det Sønderjyske Landbrugsråd.

Det sønderjyske Landbrugsråd finder, at den foreslåede løsning vedr. den planlagte 2 x 400 kV højspændingsledning mellem Vejen og Kassø som luftledning, er uacceptabel.

- Vi er bekendt med, at nye 400 kV-anlæg normalt kan udføres som luftledninger, men kabellægning bør overvejes i særlige tilfælde, f.eks. hvor en luftledning vil få væsentlige konsekvenser for nationale naturinteresser og der ikke er acceptable alternative ledningsføringer, lyder det fra Jørgen Popp Petersen og Helge Petersen, Det Sønderjyske Landbrugsråd.

Det er også sådan at ved etablering af nye 400 kV luftledninger, skal der tilstræbes kompenserende kabelledninger på lavere spændingsniveauer i nærheden af boligområder og særlige naturområder, så det samlede luftledningsnet over 100 kV reduceres.

Ikke acceptable

Alligevel finder Det sønderjyske Landbrugsråd, at de foreslåede linieføringer med luftledninger ikke er acceptable hverken ud fra en teknisk, økonomisk eller fremtidssikret synsvinkel, men indstiller på det kraftigste til Amtsrådene i Sønderjyllands og Ribe Amter, at hele strækningen Vejen – Kassø kabellægges, fordi kabler efter rådets opfattelse er den bedste og mest fremadrettede løsning for både mennesker, dyr og natur set i lyset af:

- at de nye master bliver 8 m højere end de nuværende master

- at borgere, der ønsker at bygge i det åbne land skal opfylde en lang række krav som f.eks. skærmende beplantning, bestemte farver på facader og tag og måske en fastlagt taghældning.

- Alt sammen for at holde naturen ren for visuel forurening og her spørges ikke om merudgifter for bygherren.

- at det gennem de seneste år er blevet væsentlig billigere at grave ledningerne ned i jorden

- at Danmark kunne blive foregangsland mht. til udvikling af know-how omkring transport af strøm i jordkabler i stedet som nu fortsat at tænke i traditionelle baner i form af højspændingsledninger

- at højspændingsanlæg medfører en sundhedsrisiko for mennesker. Ifølge Eltra har børn, der bor i store elfelter øget kræftrisiko.

Er det i den sammenhæng undersøgt, hvad ødelæggelse af folks livsværk i form af fjernelse af boliger, haver, driftsbygninger m.m. medfører af forringet livskvalitet og evt. efterfølgende sygdom og død for de mennesker, som oplever udefrakommende indgreb som f.eks. en ny luftledning?

- at det nuværende anlæg har haft en afskrivningstid på 40 år. Afskrives det nye højspændingsanlæg over samme periode, vil anlægget skæmme landskabet og ikke mindst mange naturskønne områder samt udgøre en sundhedsrisiko for mennesker og dyr mange år fremover.

Det kan undgås med en fremadrettet løsning i form af ledningsplacering i jorden. Ved Gudenåen blev ledningerne lagt i jorden af hensyn til naturen. Det bør man også kunne gøre af hensyn til de mennesker, der bor i nærheden af luftledningerne, lyder det fra Det Sønderjyske Landbrugsråd.

jba

Læs også