Snydt ved køb af brænde

(LANDBRUG SYD) Forbrugerklagenævnet har valgt at offentliggøre navnet på en brændselshandler, som solgte vådt træ.

Forbrugerklagenævnet valgte i onsdags at offentliggøre navnet på en brændselshandler fra Fredericia, som har solgt vådt træ og snydt en forbruger for penge for træ, der blev taget tilbage. Nævnet bestod i denne sag, foruden formanden, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, af blandt andre Rut Jørgensen, Als, som repræsenterer af Dansk Landbrugs Familielandbrugssektion i Forbrugerrådet.

Offentliggørelsen sker fordi brændselshandleren trods adskillige skriftlige henvendelser ikke har efterkommet en klokkeklar afgørelse fra Forbrugerklagenævnet. Afgørelsen pålagde ham at tilbagebetale forbrugeren et beløb på 3.480 kroner plus renter.

Sag tog sin begyndelse for to år siden, og blev endelig afgjort af Forbrugerklagenævnet 23. juli i år. Nævnet har siden sendt flere breve til brændselshandleren, som hverken har svaret eller betalt forbrugeren.

Sagen drejer sig om en handel med 15 skovrummeter brænde, der blev aftalt over telefonen 8. november 2002 på baggrund af annonce i Fyns Amts Avis. Sælger garanterede, at træet var tørt, klar til brug i størrelse »cirka en skotøjsæske.«

Prisen blev aftalt til 290 kroner pr. skovrummeter, i alt 4.350 kroner, som blev overført til indklagedes konto ved leveringen. Da køberen ville kløve træet, fandt han ud af, at det var vådt og ikke kunne bruges i den nært forestående fyringssæson.

Forbrugerklagenævnet finder det på baggrund af kvittering og foto dokumenteret, at brændselshandleren, Warmtek ved tidligere indehaver Steen Holmer Vinther, Sønderskov, Fredericia, har leveret vådt brænde, der ikke umiddelbart var anvendelig til brug som brænde. Det leverede brænde stemte ikke overens med aftalen, men var af en anden og ringere beskaffenhed, end klageren havde grund til at forvente.

Parterne aftalte ifølge klageren, at brændselshandleren tilbagetog de 12 af de leverede 15 skovrummeter mod, at han straks herefter tilbagebetalte købesummen herfor på 3.480 kroner. Klageren har fremlagt dokumentation for, at brændselshandlerens vognmand har afhentet dette parti 10. december 2002.

Penge har den uheldige forbruger ikke set nogen af.

Dermed kan Forbrugerklagenævnets sekretariat på forbrugerens begæring og på dennes vegne indbringe sagen for domstolene. Forbrugerklagenævnets afgørelser er ikke bindende. Hvis en afgørelse ikke efterleves af en erhvervsdrivende, kan sagen indbringes for de civile domstole. For disse sager gælder der særlige regler om fri proces til forbrugerne.

Listen over firmaer, der inden for det seneste år har nægtet at følge afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, kan findes på følgende internetadresse:

Læs også