Mindre tab af jord og fosfor

(LANDBRUG SYD) Reduceret jordbehandling kan begrænse erosion og overfladestrømning og dermed være med til at beskytte miljøet – ny hjemmeside fortæller om arbejdet.

Når vand fra kraftig regn eller tøbrud skyller ned over marker uden afgrøder eller med spæde afgrøder, skyller der også meget jord og mange næringsstoffer væk. Ofte ender vand og jord i en grøft eller et vandløb, hvorfra det ledes videre til søer og fjorde. Reduceret jordbehandling kan begrænse erosion og overfladeafstrømning og kan dermed være med til at beskytte miljøet. Det er et af hovedbudskaberne, som kan læses på en ny hjemmeside, www.jordbearbejdning.dk

LRØ har udarbejdet hjemmesiden, som fortæller om et tre-årigt forsøgsprojekt og de løbende resultater. Bag projektet står LRØ og Vejle Amt samt Direktoratet for FødevareErhverv.

- Omfanget af overfladeafstrømning og erosion er øget i de senere år i takt med den mere intensive jordbearbejdning og dyrkning af vintersæd. Den reducerede jordbearbejdning er for mange planteavlere et godt alternativ, siger planteavlskonsulent Bente Andersen, LRØ, der er sekretær for Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning.

- Projektet viser, hvorledes reduceret jordbearbejdning påvirker behandlingshyppigheden både med hensyn til ukrudt og svampesygdomme. Det viser også, hvorledes forskellige systemer til reduceret jordbearbejdning efterlader forskellige mængder organisk stof på jordoverfladen, påpeger Bente Andersen.

- I Schweiz og Tyskland honoreres landmanden efter, hvor ekstensiv en mekanisk bearbejdning han foretager. For at begrænse erosion, tab af fosfor samt kvælstofudvaskning er det væsentligt, at jorden ikke bearbejdes for intensivt.

Målgruppen er først og fremmest landmænd, men projektet formidler også viden til landbrugets rådgivere, sagsbehandlere i amter og andre uden for landbrugserhvervet.

Projektet er et demonstrationsprojekt under de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, hvortil Direktoratet for FødevareErhverv yder tilskud.

Læs også