Fynske landmænd skal teste nye miljøkrav

Vandrammedirektivet betyder nye og strammere miljøkrav for landbruget. Målet er, at alle vandområder skal være i en »god økologisk tilstand« inden udgangen af 2015.

Fynske landmænd i Odense Fjord området bliver de første til at mærke konsekvenserne af EU’s Vandrammedirektiv, der blev vedtaget i 2000 og nu er gået ind i implementeringsfasen.

Det sker i kraft af det såkaldte Odense Pilot River projekt, hvor Odense Fjord med opland sidste år blev udpeget til dansk testområde for Vandrammedirektivet. Begrundelsen for at vælge Odense Fjord området er, at Odense Fjord med opland indeholder et bredt spektrum af danske vand- og naturtyper samt betydelige påvirkningskilder som for eksempel Odense By, Fynsværket, Stige Ø - og ikke mindst et intensivt landbrug.

Konsekvenserne af Vandrammedirektivet, der er blevet kaldt »Guds gave til naturen og miljøet«, vil uundgåeligt føre til nye og skærpede miljøkrav for landbruget, der forvalter cirka 75 procent af det danske landskab.

Hvor store ændringer, der bliver tale om, er der ingen, der ved på nuværende tidspunkt, men vicedirektør i Fyns Amt, Jørgen Dan Petersen, gav måske et fingerpeg om det, da han for nogle måneder siden erklærede, at staten bliver nødt til at tilbagekøbe tilladelser til husdyrbrug fra landmændene for at opfylde Vandrammedirektivet, og det vil komme til at koste milliarder af kroner.

- Det lyder næsten som en Jomfru-Maria-tilstand, lyder kommentaren fra Niels Hansen, formand for De fynske Landboforeninger, som peger på, at der stort set ikke findes områder på det fynske landkort, som ikke på en eller anden måde er blevet påvirket af menneskehånd.

Han understreger samtidig, at landbruget er parat til at acceptere ny viden og indrette sig efter den.

- Men vi forventer fair play. Og jeg er klar til at kæmpe for, at de ting, der skal implementeres får en faglig og saglig baggrund, siger Niels Hansen, der har plads i den politiske følgegruppe, som amtet har nedsat til at følge Vandrammedirektivets vej fra skrivebordet og ud til praksis i marken.

Der kan således gå en rum tid, før direktivets ordlyd bliver omsat til præcise formuleringer.

- Det er utilfredsstillende, at vi ikke snart kan få noget konkret at vide. Vi ved kun, at Vandrammedirektivet vil medføre store problemer og indskrænkninger. Men vi ved for eksempel ikke, om man vil tage produktionsrettigheder fra os uden at betale for det, siger Niels Hansen, som understreger, at der vil blive tale om et stort udredningsarbejde, idet projekt Odense Pilot River omfatter cirka en tredjedel af Fyn.

- Resultaterne fra Odense Fjord området bliver retningsgivende for resten af landet. Derfor har vi allieret os med Axelborg og Skejby, så vi kan få den nødvendige faglige bistand, tilføjer Niels Hansen.

Vandrammedirektivet blev vedtaget i EU i december 2000. Direktivet fastlægger rammerne for den fremtidige vandmiljøforvaltning i EU’s medlemsstater. Målet med Vandrammedirektivet er at opnå »god økologisk kvalitet« i alle dele af vandmiljøet, det vil sige vandløb, våde enge og moser, søer, kystvande og grundvand senest i 2015. Målet skal opnås gennem indsatsplaner, hvor hvert opland behandles som et sammenhængende hele.

EU har udarbejdet tværgående vejledninger i, hvordan de enkelte medlemsstater skal indføre Vandrammedirektivet. For at afprøve disse vejledninger, og for at lette indførelsen af Vandrammedirektivet generelt, har EU besluttet at gennemføre pilotprojekter i en række udvalgte vandområder i Europa i perioden 2002-2006. I disse testområder, hvor Odense Pilot River udgør det danske testområde, skal vejledningerne afprøves og danne baggrund for den karakterisering og efterfølgende vandområdeplan for vandområdedistrikterne, der skal indberettes til EU i henholdsvis 2005 og 2009.

For Odense Fjord området indebærer projektet, at man nu skal i gang med en grundlæggende miljømæssig og økonomisk analyse af forureningspåvirkningen i vandområderne. Derefter skal der udarbejdes vandområdeplaner og indsatsplaner, som skal ligge klar i 2009.

I 2012 skal indsatsprogrammerne gøres operationelle, og i 2015 skal målet om »god økologisk tilstand« i vandområderne være opfyldt. Der er dog åbnet mulighed for to gange seks års forlængelse af fristen, så den ultimative frist for opfyldelse af miljømålene er i 2027.

Læs også