Tilfredsstillende regnskab for DLR Kredit

Nettorente- og gebyrindtægter m.v. steg fra 406,4 mill. kr. i 2000 til 441,0 mill. kr. i 2001. Stigningen skyldes primært øgede renteindtægter blandt andet hidrørende fra indbetalt aktiekapital.

Omkostninger til personale og administration m.v., der steg fra 110,9 mill. kr. i 2000 til 120,3 mill. kr. i 2001, var påvirket af det høje aktivitetsniveau i 2001.

Der kunne i 2001 konstateres en kursgevinst på fondsbeholdningen på 28,3 mill. kr. mod en kursgevinst på 16,1 mill. kr. i 2000.

Endelig belastede tab og nedskrivninger på fordringer regnskabet med 51,2 mill. kr.

Regnskabsresultatet betød, at DLR Kredits egenkapital (kernekapital) steg til 2.538,8 mill. kr. ultimo 2001 mod 2.007,5 mill. kr. ultimo 2000.

Ultimo 2001 androg DLR Kredits ansvarlige kapital 3.353,9 mill. kr., idet DLR Kredits kapitalgrundlag udover egenkapitalen består af supplerende kapital på 815,1 mill. kr.

Ultimo 2001 udgjorde DLR Kredits solvensprocent 9,72.

Baggrunden for det høje aktivitetsniveau var rentefaldet i 2001, der navnlig i årets sidste måneder medførte en betydelig interesse for omlægning af lån.

Over halvdelen af udlånet i 2001 er medgået til omlægning af lån, medens udlån til ejerskifte og investeringer har tegnet sig for næsten en tredjedel af udlånet.

Stort set hele DLR Kredits udlån er ydet til landbrug og gartneri, jævnfør, at DLR Kredit først sidst på året – pr. 1. december 2001 – udvidede sit udlånsområde til også at omfatte private beboelsesejendomme til udlejning og private andelsboliger.

Der blev i 2001 i alt indfriet DLR Kredit lån for et beløb på 9,9 mia. kr., således at DLR Kredits nettoudlån for 2001 kan beregnes til 2,0 mia. kr. mod 0,7 mia. kr. året før.

Langt hovedparten – ca. 85 pct. – af DLR Kredits udlån i 2001 blev formidlet gennem regionale og lokale pengeinstitutter. De to pengeinstitutgrupperingers andel af formidlingen er steget markant gennem de seneste år.

Læs også