Tænk på din skat inden nytår

Af Søren Harrild Eriksen, specialkonsulent, Seges Jura & Skat

Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærksom på, før 2019 er forbi. Flere skatteregler har nemlig »skæringsdag« ved årsskiftet.

1. Indbetaling af restskat

Har du betalt for lidt i skat i 2019, kan du frivilligt betale den forventede restskat. 

• Betal senest den 31. december 2019, så undgår du helt at betale renter. 
• Betal senest den 1. juli 2020, så betaler du en rente på 2 procent af restskatten fra 1. januar 2020 til og med den dag, du betaler. 
• Betaler du efter 1. juli 2020, vil Skattestyrelsen opkræve et fast procenttillæg på 4 procent. 

Renten og procenttillægget er ikke fradragsberettigede.

Hvis du benytter virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med at betale din restskat til primo januar 2020, hvis du i løbet af 2019 har hævet store beløb til privat. Kontakt din skattekonsulent, som kan anbefale dig det bedste tidspunkt for indbetaling af restskatten.

2. Tilbagebetaling af forskudsskat

Har du betalt for meget i forskudsskat i løbet af 2019, kan du senest 31. december 2019 søge om at få beløbet tilbagebetalt. Du får ikke renter af beløbet, hvis du søger om at få det udbetalt inden årsskiftet. Du får dog heller ikke renter af beløbet, hvis du venter med at få den overskydende skat automatisk retur i for-året 2020, da renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2019 udgør 0 procent. 

Men mangler du likviditet, kan det være en fordel at søge om udbetaling af skatten fremfor at hæve på kas-sekreditten.

3. Indbetaling på pensionsordninger 

Her er de vigtigste regler for, hvor meget du kan indbetale for 2019:
• Aldersopsparing:
• Hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale op til 5.200 kroner
• Fra og med det indkomstår, hvor du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du maksi-malt indbetale op til 48.000 kroner
• Ratepension og ophørende alderspension: Maksimalt fradrag 55.900 kroner
• Livsvarige livrenter (arbejdsgiveradministrerede ordninger): Fuld fradragsret
• Livsvarige livrenter (private ordninger): Maksimalt fradrag 51.500 kroner, men dog fuldt fradrag hvis man aftaler et større beløb for en periode på mindst 10 år. Store engangsindskud fordeles over 10 år, men hvis 1/10 af indskuddet er mindre end 51.500 kr., kan der dog altid fratrækkes 51.500 kroner

Vær opmærksom på, hvornår din bank har sidste frist for indbetaling på pensionsordninger i år. Sidste bankdag er den 30. december. 

4. Pensionsordning for selvstændige 

Selvstændige erhvervsdrivende kan indskyde op til 30 procent af overskuddet til en pensionsordning oprettet som livsvarig livrente. Har du haft et godt år, vil du dermed kunne få fradrag for et større beløb end 51.500 kroner, som ellers er grænsen for livsvarige livrenter. Få eventuelt din skattekonsulent til at give dig et estimat over, hvad du kan indbetale på 30 procent-ordningen.

Du kan læse mere om 30 procent-ordningen i folderen »Spar op til pension i de gode år«, som kan downloades gratis på Landbrugsinfo.dk.

5. Tjek forskudsopgørelsen for 2020

Kontroller, at indkomsterne og fradragene på din forskudsopgørelse er rigtige. Havde du underskud i 2018 og 2019, men forventer du et overskud i 2020, skal din forskudsopgørelse rettes. Det samme gælder, hvis du regner med at tjene mindre i landbruget i 2020 end tidligere. B-skatteraterne fastsættes ud fra de indkomster, du tidligere har haft. Derfor er det vigtigt at kontrollere forskudsopgørelsen. Forskudsopgørelsen har også betydning for udbetaling af sociale ydelser.

6. Fradrag for gaver 

Gaver til godkendte velgørende foreninger og institutioner kan trækkes fra. Man kan få fradrag for op til 16.300 kr. i 2019. Fradraget gives ved, at modtageren indberetter gaven til Skattestyrelsen. Du kan også give hver af dine ansatte julegaver for 800 kr., uden at de ansatte skal beskattes. Du har fuldt skattefradrag.

7. Gaver i familien 

Hvis du giver gaver til børn og børnebørn på op til 65.700 kroner (23.000 kroner til svigerbørn), skal der ikke betales gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person. Hvert barn og barnebarn kan derfor modtage op til 131.400 kroner uden afgift, når der kommer gave fra både far og mor. Gaver kan også uden skattemæssige konse-kvenser gives til en samlever eller til søskende, hvis man har boet sammen i mindst to år og stadig er samboende, når gaven gives.

8. Gave i forbindelse med generationsskifte

Regeringen har den 20. november 2019 fremsat lovforslag om, at den nedsatte gaveafgift ved generations-skifte af virksomheder ophæves med virkning fra og med 1. januar 2020.

Ønsker du at generationsskifte din virksomhed og helt eller delvist at overdrage den med gave til børn eller børnebørn, kan du ved overdragelse inden nytår stadig overdrage og give gave til 6 procent i afgift, hvor afgiften normalt er 15 procent. Du skal have ejet og drevet virksomheden i mindst 1 år, og gavemodtageren skal eje virksomheden i 3 år for at opnå den lave afgift.

Vi anbefaler, at du ved generationsskifte altid kontakter din rådgiver for konkret rådgivning.

9. Genanbringelse af ejendomsavance

Fristen for at genanbringe ejendomsavancer fra 2018 udløber den 31. december 2019. Hvis der skal købes ny ejendom eller afholdes forbedringsudgifter, som ejendomsavancen skal genanbringes i, skal der være indgået endelig og bindende aftale herom senest den 31. december 2019.

10. Køb af maskiner og inventar

For at man kan afskrive på maskiner og inventar, skal de være:
• Leveret til en igangværende virksomhed
• Bestemt til at indgå i virksomhedens drift
• Færdiggjort i et sådant omfang, at den kan indgå i driften.

Hvis man køber en mejetærsker i december 2019, kan man afskrive på mejetærskeren i 2019, selvom den ikke har været benyttet erhvervsmæssigt inden udgangen af indkomståret. Afskrivningen forudsætter dog, at maskinen er leveret til en igangværende landbrugsvirksomhed inden udgangen af 2019, og at ma-skinen er færdiggjort i overensstemmelse med den beskrivelse, der fremgår af købekontrakten med maskinhandlen.

11. Deling af overskud mellem ægtefæller

Hvis du og din ægtefælle begge deltager ligeligt i driften af landbruget, og I fremover ønsker at dele over-skuddet ligeligt, skal I senest den 31. december 2019 meddele Skattestyrelsen og øvrige kreditorer, at I begge hæfter ligeligt for virksomhedens gæld. Ønsker I begge at indbetale fortjeneste fra salg af landbru-get på en ophørspensionsordning, kan det være en fordel at bruge ligedelingsreglerne inden salget.

12. Tab på børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger 

Du kan overveje at realisere tab i 2019 på børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger, som er aktier og investeringsforeninger optaget til handel på et reguleret marked (noterede aktier), da tab mod-regnes i årets realiserede fortjenester og modtagne udbytte fra noterede aktier.

13. Husk at give meddelelse om investorfradrag 

Hvis du har tegnet aktier i et selskab/en investorfradragsfond (unoterede aktier), og tegningen er omfattet af investorfradraget, skal du inden udgangen af året give meddelelse til »målselskabet«/investorfradragsfonden om, at du ønsker fradraget, samt i hvilket omfang du ønsker det anvendt. »Målselskabet«/investorfradragsfonden skal så indberette dette til Skattestyrelsen. Hvis du ikke gør det, mister du dit fradrag.  

14. BoligJobfradrag

Det maksimale fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet er på 6.100 kr. pr. person. Det maksimale fradrag for udgifter til håndværksydelser med grønt sigte i hjemmet er på 12.200 kroner pr. person. På Skattestyrelsens hjemmeside er der en liste over godkendte service- og håndværksydelser.

15. Overdragelse af opsparing i virksomhedsordning 

Ønsker du i 2020 at overdrage din virksomhed til enten børn eller børnebørn med succession, og skal dit barn/barnebarn overtage det opsparede overskud, skal aftale om overdragelsen underskrives den 1. januar 2020, og selve overdragelsen af virksomheden ske den 1. januar 2020, når sælger har kalenderårsregn-skab. Det gælder også for ægtefæller, som ønsker at overdrage en virksomhed mellem hinanden, og op-sparingen ønskes overtaget med succession. 

Hvis du ønsker at få afklaret skattespørgsmål inden nytår eller har brug for assistance til at tjekke forskuds-registreringen, kan du kontakte din skattekonsulent. Husk også, at sidste bankdag er 30. december 2019. 

 

Læs også