Nye regler om tinglysningsafgift ved ejerskifte af ejendomme

Der er indført nye regler om beregning af tinglysningsafgift ved ejerskifte af fast ejendom. En ny værnsregel har også betydning for landbruget.

Den 1. januar i år trådte en række ændringer i tinglysningsloven i kraft med virkning for ejerskifter af fast ejendom. Det oplyser Seges på Landbrugsinfo.dk.

For ejerskifter af erhvervsejendomme såsom landbrugs- og skovejendomme betyder det, at afgiftsgrundlaget nu som udgangspunkt vil være ejerskiftesummen. Afgiften for tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf udgør som udgangspunkt en fast afgift på 1.750 kroner og en variabel afgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen.

- Det gælder også, hvis ejerskiftet er betinget. Et ejerskifte kan for eksempel være betinget af, at købesummen betales, af køberens salg af egen bolig eller af en offentlig myndigheds godkendelse af et givent forhold, skriver Seges.

Værnsregel

Der er også indført en såkaldt værnsregel for ejerskifter, der ikke sker i fri handel.

I disse tilfælde vil der være en risiko for, at ejerskiftesummen ikke er udtryk for ejendommens reelle værdi. Derfor kan der være en risiko for, at tinglysningsafgiften bliver beregnet på baggrund af en lavere ejerskiftesum, end hvis handlen var sket i almindelig fri handel.

Ændringen betyder, at man ved anmeldelsen til tinglysning af ejerskiftet skal afgive erklæring om, at ejerskiftet ikke er sket i almindelig fri handel. Det kan være ejerskifter, som er sket mellem interesseforbundne parter, der har nære bindinger til hinanden. For eksempel ejerskifte mellem to koncernforbundne selskaber eller mellem familiemedlemmer.

- Anmelderen skal i disse tilfælde angive den forventelige kontantværdi efter bedste skøn, svarerende til det, som ville være opnået, hvis ejerskiftet var sket i almindelig fri handel, skriver Seges, og tilføjer:

Forventelig kontantværdi

- Det vil være den forventelige kontantværdi på tidspunktet for anmeldelsen til tinglysning, der skal angives. Ved beregningen af den forventelige kontantværdi skal der tages udgangspunkt i de samme hensyn for den forventelige kontantværdi i fri handel som fastsat efter principperne i ejendomsvurderingslovens § 15, herunder ejendommens alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika.

Afgiften skal i disse tilfælde beregnes på grundlag af den højeste værdi af enten ejerskiftesummen eller den angivne værdi for ejendommen.

Hvis der opstår tvivl om værdien skal Tinglysningsretten oversende spørgsmålet om grundlaget for afgiftens beregning til Skatteforvaltningen, som – når tinglysningsekspeditionen er afsluttet – vil afgøre sagen.

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også