Landbrugsstyrelsen støtter klimaforskningsprojekter

Landbrugsstyrelsen har givet grønt lys til, at ni forskningsprojekter, i et samlet program for i alt 130,7 millioner kroner, skal kvalificere data om det enkelte landbrugs udledninger.

Ni nye forskningsprojekter, som igangsættes af Landbrugsstyrelsen, vil forsøge at gøre den tilgængelige viden om landbrugets miljø- og klimaudledninger endnu mere præcist i fremtiden.

De ni forskningsprojekter har fået tilsagn om tilskud af Landbrugsstyrelsen, der har udvalgt projekterne med bidrag fra et vurderingsudvalg af eksterne forskningskyndige og en tværministeriel arbejdsgruppe.

Baggrunden for forskningsprogrammet er Landbrugsaftalen fra 2021, hvor aftaleparterne vedtog en fælles ambition om, at udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer skal kunne opgøres for det enkelte landbrug.

Med midler fra landbrugsaftalen og forskningsreserven på i alt 130,7 millioner kroner skal de ni forskningsprojekter over de kommende fem år forske i bedriftsspecifikke udledninger.

Fokus på drivhusgasser

Hvert enkelt af de ni projekter vil kunne bidrage til mere nøjagtige opgørelser af landbrugets udledninger, og de repræsenterer tilsammen store dele af landbrugsproduktionen.

- Programmet dækker forskningsbehov indenfor både foderområdet, husdyr, husdyrstalde og gødningslagre såvel som landbrugsjordens sammensætning, afgrødeproduktion og gødskning. Dermed sikres bedst mulig dækning af de nødvendige bidrag til at løfte vidensgrundlaget for bedriftsregnskaber, fortæller specialkonsulent og projektleder for Bedriftsudledningsprogrammet i Landbrugsstyrelsen.

I udvælgelsen af projekterne er der lagt vægt på, at projekterne bidrager til at identificere og kvantificere udledninger fra de forhold og aktiviteter, der giver de betydeligste bidrag til den enkelte bedrifts udledninger.

Projekterne har fokus på udledning af drivhusgasser (lattergas og metan), kulstofbalance og udledning af kvælstof til naturområder og vandmiljø, samt ammoniak til atmosfæren.

De ni forskellige projekter er:

  1. Milk undersøger udledninger fra hele malkekvægskæden, herunder foder, tab fra køer, stalde og lagre, effekten af anvendelse af gødning til biogas og tab ved udbringning af husdyrgødning.

  2. OpMet undersøger enterisk metan fra opdræt af forskellige racer og alder og effekten af foderadditiver og fodringsstrategier på reduktion af enterisk metan.

  3. Pigmet skal udvikle et værktøj, der kan estimere metanudledning fra svinegødning på forskellige svinebedriftstyper.

  4. KlimaGødning undersøger lattergasudledning fra jorde med forskellige gødningstyper, jordtyper, klima, afgrøder og effekten af management af gødning og afgrøderester.

  5. Premis undersøger betydningen af detaljerede primære aktivitetsdata for bedriftsnære opgørelser af emissioner.

  6. NyMarkmodel undersøger kvælstofudvaskning og ændringer i jordens kulstofpulje på mark- og bedriftsniveau.

  7. Klimon undersøger klimaeffekter og nitratudvaskning ved brugen af organisk gødning i landbruget.

  8. Orgclim undersøger klimaeffekter og nitratudvaskning ved brugen af organisk gødning i landbruget samt påvirken af ændringer i jordens kulstofpulje.

  9. GreenCH4 undersøger teknologier og metoder til reduktion af metanudledning fra husdyrgødning.

Læs også