DLG: Prøver af græsensilage afspejler god effekt af ensileringsmidler

Mere græsensilage i rationerne er en nøgle til en større selvforsyning med protein. Seks slæt kan give en mere effektiv ensilering, bedre kvalitet og dermed et højere græsoptag. En række ensileringsprøver viser, at det i den forbindelse kan betale sig at bruge ensileringsmiddel.

Med seks frem for fem årlige slæt vil fordøjeligheden stige, og græsensilagens fylde vil falde, og det giver mulighed for højere græsoptagelse, lyder det fra DLG.

At få køerne til at optage mere græsensilage handler dog ikke kun om seks slæt.

- Med fem slæt er der stadig et stort potentiale i – via mere effektiv ensilering – at forbedre kvaliteten af græsensilage og derved opnå en højere græsoptagelse. En mere effektiv ensilering giver ikke højere proteinudbytte, men en bedre proteinkvalitet, siger Dorte Bossen, som er fagkonsulent for kvæg og ensileringsekspert ved DLG.

Bekræftende ensileringsprøver

I Nordjylland formidler DLG udtagning af ensilageprøver hos mange kvægkunder. Det gav i efteråret mulighed for at se nærmere på analyser af 1.-4.slæt, i et forsøg på at afdække ensileringsmidlers effekt i praksis.

I tabellen ses antallet af prøver og det gennemsnitlige resultat beregnet for parametre, der er påvirket af ensileringsprocessens forløb.

Der blev i alt taget 71 ensileringsprøver, hvoraf 44 var ubehandlede, og 27 var tilsat ensileringsmiddel. Der blev anvendt ensileringsmidlerne Sil-All 4x4 og Biotal Axcool Gold.

Hurtigere ensilering

Når man via ensileringsmiddel tilsætter ekstra mælkesyrebakterier, øges ensileringshastigheden.

- At det har en effekt, kan man se ved forholdet mellem mælkesyre og eddikesyre, der er højere i prøver tilsat ensileringsmiddel sammenlignet med ubehandlet græsensilage. Effekten kan ses, og det kan betale sig, siger Dorte Bossen og fortsætter:

- Specielt ved tilsætning af Sil-All 4×4 opnås høj ensileringshastighed. Det er forventet eftersom Sil-All 4×4 tilfører otte gange så mange forgæringsfremmende mælkesyrebakterier pr. gram grønmasse, sammenlignet med Biotal Axcool Gold.

Sammenligningen peger også på, at fordøjeligheden af organisk stof er højere i græsensilage tilsat ensileringsmiddel sammenholdt med ubehandlet græs.

- Det afspejler blandt andet, at tabet af letfordøjeligt tørstof er mindre, når ensileringsprocessen forløber hurtigt, siger Dorte Bossen.

Mere protein bevares på AAT-form

Sidst men ikke mindst peger sammenligningen af lokale ensileringsprøver på et lavere indhold af den vomopløselige ammonium-N pr. kg N i ensilage med ensileringsmiddel.

- Det afspejler, at færre aminosyrer nedbrydes, når ensileringen forløber hurtigt og effektivt, forklarer fagkonsulenten.

Højere grovfoderoptagelse med ensileringsmiddel

Jo bedre ensilagekvaliteten er, jo mere grovfoder kan køer optage og des mere mælk kan de give. Det er en velkendt sammenhæng. Ensileringsmidler er et værktøj til at forbedre ensilagekvalitet.

- Det ses også ved, at ensilage tilsat ensileringsmiddel har en lavere fylde pr. kg ts. Det er forklaringen på, at køerne kan optage mere grovfoder, når kvaliteten forbedres. En lavere fylde pr. kg tørstof har stor økonomisk betydning, siger Dorte Bossen, som nævner to ting, som en lavere fylde pr. kg tørstof er nøglen til:

At sænke foderomkostninger gennem øget grovfoderandel eller at øge foderniveauet (MJ/ko/dag) og dermed ydelsen.

- Et fald i græsensilagens fylde fra 0,46 til 0,43 vil – alt andet lige – gøre det muligt for køerne at optage cirka 0,5 kg ts ekstra i græsensilage i en ration, hvor græsensilagen udgør 50 procent af grovfoderet. Derved kan der spares 0,3 kg tilskudsfodertørstof, eller foderniveauet kan øges med cirka 3 MJ svarende til en øget ydelse på knapt 1 kg EKM. Derfor betaler det sig at investere i ensileringsmiddel, konkluderer Dorte Bossen.

Læs også