Forslag til nye fosforlofter får hård kritik af Landbrug & Fødevarer

Fødevareministeriets forslag til en ny bekendtgørelse om landmænds brug af gødning påfører husdyrbedrifterne de størst mulige byrder, mener Landbrug & Fødevarers viceformand.

Et forslag til en ny bekendtgørelse om anvendelse af gødning bliver mødt med hård kritik af Landbrug & Fødevarer.

Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, vender sig især imod nye og strammere fosforlofter i forslaget.

- Vi erkender, at husdyrloven foreskriver, at fosfortabet på markerne skal reduceres, men med de skærpede krav går ministeriet til den yderste grænse af, hvad loven giver hjemmel til. De vælger blandt andet at ignorere, at landbrugene er blevet mere effektive til at fjerne fosfor gennem øgede høstudbytter.

Thor Gunnar Kofoed fortsætter:

- Vi kunne ønske, at ministeriet havde valgt en mere balanceret løsning inden for lovens rammer frem for at påføre vores husdyrproduktioner de størst mulige byrder. Det virker som om, at ministeriet bevidst har fravalgt at udnytte den fleksibilitet, som lovgivningen giver mulighed for i forhold til fastsættelse af lofterne, og at forslaget om at stramme fosforlofterne derfor er unødvendigt og urimeligt.

Grænser sættes ned

Efter den gældende gødningsbekendtgørelse har husdyrgødning fra svin, fjerkræ, kødædende pelsdyr og kvægundtagelsesbrug et fosforloft på 35 kg fosfor pr. hektar, mens husdyrgødning fra kvæg, der ikke er undtagelsesbrug, får, geder og andre husdyrtyper har et fosforloft på 30 kg fosfor pr. hektar.

For planperioderne 2022/2023, 2023/2024 og 2024/2025 foreslås det imidlertid, at fosforloftet for husdyrgødning fra kvægundtagelsesbrug fastsættes til 34 kg fosfor pr. hektar, mens fosforloftet for husdyrgødning fra andre husdyrtyper med et nuværende fosforloft på 35 kg fosfor pr. hektar fastsættes til 33 kg fosfor pr. hektar.

Husdyrgødning fra husdyrtyper, der i dag har et fosforloft på 30 kg fosfor pr. hektar, bliver efter forslaget på dette fosforloft.

Rækker flere år frem

Fra planperioden 2025/2026 og frem foreslås det, at fosforlofterne for husdyrgødning fra kvægundtagelsesbrug fastsættes til 33 kg fosfor pr. hektar, mens de for alle andre fastsættes til 29 kg fosfor pr. hektar.

- Fosforlofterne fra 2025/2026 bliver meldt tidligt ud med denne bekendtgørelse, så landbrugere får bedre mulighed for at tilpasse sig de stramninger, der kommer. Selvom fosforlofterne fastsættes for denne periode allerede nu, kan de senere ændres for eksempel for at tage hensyn til en eventuel øget fraførsel af fosfor fra markerne via høst eller øvrig ny viden, skriver Fødevareministeriet på sin hjemmeside.

Seges har netop påvist en stigende fraførsel af fosfor med afgrøderne. Derfor kan beskyttelsesniveauet for fosfor opretholdes uden stramninger af fosforlofterne, mener Thor Gunnar Kofoed.

Rammer især kvægbrug

- Stramningerne er nærmere en politisk beslutning fremfor en faglig-juridisk tilgang til, hvad der er nødvendigt for at opfylde loven og miljøforpligtelsen. Loven angiver et interval, et råderum, som vi mener ministeren bør anvende for at sikre husdyrproduktionen, siger viceformanden, og fortsætter:

- De strammere fosforlofter kommer til at gøre ondt på alle husdyrgrene. Ikke mindst for kvægbrugene, som i forvejen er hårdt ramt af andre ændringer i den nye CAP. Men også de økologiske husdyrproduktioner får et stort problem, fordi de ikke har mulighed for at kompensere med handelsgødning for den lavere kvælstoftildeling via husdyrgødningen, som er konsekvensen af et øget udbringningsareal, som de lavere fosforlofter medfører.

Den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse forventes at træde i kraft 1. august. Fristen for at kommentere på udkastet er 30. maj.

- De strammere fosforlofter kommer til at gøre ondt på alle husdyrgrene. Ikke mindst for kvægbrugene

Thor Gunnar Kofoed, viceformand, Landbrug & Fødevarer

Læs også