Miljøledelse – Miljøarbejde sat i system

I en fjerkræproduktion vil der i mange tilfælde være optimeringsmuligheder i forhold til forbrug af strøm og vand, samt styring af varme og ventilation.

Af Rasmus Arvidson, miljøkonsulent, LandboNord

Med et velfungerende miljøledelsessystem kan man opnå en bedre styring af forbruget af energi og råvarer, samt en mere effektiv håndtering af restprodukter. Dette vil reducere netop disse poster i regnskabet og dermed afspejle sig direkte på bundlinjen. 

Siden 21. februar 2017 har det i forbindelse med nye miljøgodkendelser efter Husdyrbrugslovens §16a stk. 2, for de såkaldte IE-husdyrbrug, været lovpligtigt at have og føre et miljøledelsessystem. 

Pr. 21. feb. 2021 skal alle husdyrbrug omfattet af IE-direktivet have indført et miljøledelsessystem, uanset om de er godkendt under den nye Husdyrbrugslov der trådte i kraft august 2017, eller har en gammel godkendelse. 

Dette gælder således for alle husdyrbrug bestående af flere end: 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til fedesvin over 30 kg, 40.000 stipladser til fjerkræ.

For fjerkræproducenter vil det i allerhøjeste grad være aktuelt at implementere et miljøledelsessystem. I en fjerkræproduktion vil der i mange tilfælde være optimeringsmuligheder i forhold til forbrug af strøm og vand, samt styring af varme og ventilation. Ligeledes er der gode muligheder for implementering af miljøteknologier i staldene, som kan reducere forbrug samt miljøpåvirkninger fra produktionen.

Miljøledelse er en fortløbende proces som bl.a. indebærer at bedriften skal:

•    kortlægge sine miljøforhold
•    formulere en miljøpolitik
•    fastsætte et ambitionsniveau (miljømål)
•    udarbejde en handlingsplan for opnåelse af pågældende mål
•    foretage en årlig evaluering af miljøarbejdet (evt. justeringer)
•    inddrage ansatte i de ovenfor nævnte forhold

For et husdyrbrug indebærer implementeringen af et miljøledelsessystem, at man i grove træk foretager en kortlægning af, hvordan bedriften påvirker miljøet. Miljøpåvirkningen består primært af et forbrug af ressourcer samt den efterfølgende håndtering af rest-/affaldsprodukter. Ved en kortlægning af de aktuelle miljøforhold på bedriften vil man i langt de fleste tilfælde kunne identificere områder, hvor en optimeringsmulighed ligger ligefor. Optimeringsmulighederne ligger typisk inden for: Energi, Vand, Affald, Daglig håndtering (LEAN), Kørsel.

Ved at forbedre bedriftens miljøprofil udadtil, vil man oftest blive betragtet med andre øjne både fra leverandører, kunder og myndigheder. Som en medgevinst kan et velfungerende miljøledelsessystem resultere i en nedsat tilsynsfrekvens fra kommunen. Tilsynsfrekvensen på et husdyrbrug fastsættes individuelt på baggrund af en score, som tager udgangspunkt i faktorer som beliggenhed, sanktioner ved sidste besøg samt hvorvidt der på bedriften findes et miljøledelsessystem.    

Et veletableret og vedligeholdt miljøledelsessystem skal derfor ses som et vigtigt led i en generel optimering af virksomheden, med muligheder for at opnå økonomiske, miljømæssige og driftsmæssige fordele.

Læs også