Nævn freder Hesbjergkilen

Fredningsnævnet beskytter naturværdier i det 425 hektar store skovklædte og kuperede landskab omkring Hesbjergkilen sydvest for Odense. Samtidig forbedres den offentlige adgang gennem flere sammenhængende stier.

Områdets naturværdier tæller eksempelvis flere skovenge, hvor den sjældne og rødlistede engperlemorsommerfugl holder til. Naturen i fredningsområdet er meget varieret og udgør en mosaik af levesteder. Hvor den østlige og midterste del hovedsagelig er blandet løvskov af meget forskellig alder, får landskabet mod vest gradvis et mere åbent præg med dyrkede arealer, overdrev, mose og eng.

Fredningen bliver i den kommende tid vurderet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skal tage stilling til fredningssagen endnu en gang, fordi den samlede erstatning overstiger 500.000 kroner. Fredningsnævnets erstatningsafgørelse er på i alt godt fire millioner kroner, og denne afgørelse vil ligeledes blive vurderet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs også