Udsigten skal højere op

Et nyt tårn på 17 meter

skal afløse det eksisterende tårn på naturområdet

Vittrup Baun

I 1982 blev det første tårn rejst på Vittrup Tårn. Det er siden skiftet ud, og nu er der givet tilladelse til at bygge et tårn på 17 meter.
»I visse retninger er udsigten efterhånden begrænset af høje skove«. Sådan skriver folkene bag Vittrup Baun på hjemmesiden, men det skal der nu arbejdes på ved at skaffe midler til et højere tårn.
Vejen Kommune har netop givet den fornødne landzonetilladelse til projektet. Helt præcist er der givet tilladelse til at opføre et 17 meter højt udsigtstårn med tre udsigtsplateauer og en indvendig spindeltrappe.
Det eksisterende ca. syv meter høje udsigtstårn af træ rives ned, og det nye tårn af stål placeres samme sted som det eksisterende tårn.
I tilladelsen stilles krav om, at tårnet skal holdes i en mørk grå farve, så det blive så neutralt som muligt, og tårnet må ikke belyses.
Det gøres samtidig klart, at de beskyttede hedearealer uden for byggefeltet ikke må beskadiges eller inddrages yderligere til adgangs- og opholdsarealer under byggefasen.
 

Næsthøjeste punkt

Det nye tårn får et større »fodaftryk«. Det bliver 6,2 x 6,2 m mod det nuværende udsigtstårns fodaftryk på ca. 4 x 4 meter.
»Da de helt nære omgivelser omkring og under tårnet henligger med græs, og da det forøgede fodaftryk er meget begrænset, vurderer Vejen Kommune, at projektet med de stillede vilkår ikke kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven«, lyder det i tilladelsen.
Både det eksisterende tårn og det nye tårn er placeret i et område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som værdifuldt landskab og økologisk forbindelsesområde. Det betyder, at det er særlig vigtigt, at byggeri placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i landskabet.
Selskabet Vittrup Baun er en frivillig forening og ejes af andelshaverne. Foreningen ejer et ca. 13 hektar stort hedeområde omkring baunen, hvoraf ca. 2,6 hektar er tilplantet med skov.
Vittrup Baun er et yndet udflugtsmål og er åben for besøgende året rundt. Stedet er med 101 m over havet det næsthøjeste punkt i det gamle Ribe Amt. Det højeste punkt, Stenbjerg, ligger en km nord for Vittrup Baun og er 103 meter over havet og dermed det højeste.
Klagefristen for tilladelsen udløber 15. maj.
 
 Vittrup Baun er nulevende naturhistorie med samfundshistoriske spor.
 Vittrup Baun er en privatfredet naturplet på den jyske højderyg og med 101 m over havet det næsthøjeste punkt i Ribe Amt.
 I 1982 rejstes det første udsigtstårn med bistand fra Brørup kommunes beskæftigelsesafdeling. Det kunne ikke modstå vejrliget, og i 1990 fandt man det uforsvarligt at benytte det mere.
 Man søgte derfor Ribe Amt om tilskud til et nyt tårn, da Vittrup Baun indgår i stiprojektet, der strækker sig fra Bække til Varde. Amtsrådet bevilgede materialeudgifterne og Brørup kommunes beskæftigelsesafdeling udførte arbejdet.
 Det nye tårn blev indviet 5. maj 1991.
 Fra tårnet er der en vid udsigt. Man kan i klart vejr med det blotte øje se Vestkraft i Esbjerg, Ribe Domkirke, Superfoss i Vamdrup og under gunstige forhold den ny Lillebæltsbro.
(Kilde: vittrupbaun.dk)

Læs også