Tænketank: Klimaindsats går for langsomt

Kun en hurtig, ekstra indsats for at nedbringe klimaaftrykket fra transport, landbrug og energisektoren kan sikre, at vi når klimalovens mål om 50-54 procent CO2e-reduktion i 2025, viser en ny analyse fra tænketanken Concito.

Folketinget har med klimaloven påtaget sig ansvar for at være med i front i kampen for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader. Bliver det endnu varmere, vil de allerede mærkbare klimaforandringer tage ekstra fart. Derfor er hvert eneste politiske klimamål vigtigt at nå, og jo før jo bedre.

Men Danmark står i øjeblikket ikke til at indfri klimamålet for 2025, der er vigtigt for at sikre handling på den korte bane på vejen mod at nå 70 procent reduktion i 2030. Det fremgår af tænketanken Concitos analyse af de virkemidler, regeringen arbejder med for at nå klimamålene.

- Vi er væsentlig længere fra at indfri klimalovens 2025-mål, end det der fremgår af den officielle Klimastatus og -fremskrivning 2023 (KF23). Det betyder, at der hurtigst muligt skal vedtages ekstra klimapolitik, der kan virke her og nu, hvis vi skal levere på 2025 målet, siger direktør Christian Ibsen, Concito.

Nødvendigt med buffer

Ifølge KF23 mangler der kun 0,2 millioner tons for at nå en reduktion på 50 procent i 2025, og altså betydelig mindre end de 2,4 millioner tons, som Concito har beregnet. Den markante opjustering skyldes blandt andet forsinkelser af CO2-fangst og lagring og øget grænsehandel med diesel. Samtidig tager tænketankens vurdering udgangspunkt i, at 2025 målet om reduktion på 50-54 procent opgøres som gennemsnittet for perioden 2024-2026. Det betyder, at måleperioden starter om blot syv måneder.

- Derfor haster det med at vedtage politik, der effektivt kan skabe reduktioner. Al erfaring med klimapolitik viser, at det tager tid, før der kommer en målbar effekt, og at effekten ofte er mindre end forventet. Derfor bør regeringen skrue op for ambitionerne, og lægge en buffer ind, så det sikres, at vi når målene, siger Christian Ibsen.

Kræver en bred indsats

Concito fremlægger i analysen et katalog af initiativer, der gør det muligt at levere reduktioner på kort sigt. Det indeholder en bred indsats indenfor transport, landbrug og energisektoren. Flere af forslagene handler om indsatser, der umiddelbart kan sættes i værk, da det er vanskeligt at udvikle nye løsninger og foretage store investeringer på så kort tid.

Blandt eksemplerne er at sætte afgiften på diesel op, en højere pris på kul til el og varme og krav til landbruget, der kan reducere klimaaftrykket fra gødning og kreaturer. Samtidig advarer tænketanken mod øget iblanding af biobrændstoffer, da det er et meget dyrt tiltag med tvivlsom klimaeffekt.

- Den gode nyhed er, at det ikke er for sent at gennemføre politik, der indfrier målet, selvom den korte tidsfrist indskrænker paletten af muligheder betragteligt. Det kræver dog, at regeringen i de kommende forhandlinger om 2025-målet ser på udfordringen med friske øjne, og vedtager en bred vifte af virkemidler, der kan levere hurtigt, siger Christian Ibsen.

Concito opfordrer i den forbindelse regeringen til hurtigst muligt at fremlægge et udspil til forhandlinger om indfrielse af 2025-målet. Det bør ske på baggrund af et opdateret virkemiddelkatalog.

Klimamål er vigtige for at bremse klimaforandringerne. Lige nu står Danmark ikke til at indfri 2025-målet, viser en ny analyse fra Concito. Men med målrettet politisk handling er det muligt at skabe ekstra reduktioner hurtigt.

Læs også