Konsulenter møder tilskudsordning med skepsis

I år kan du få et ekstra højt engangstilskud, hvis du tager landbrugsjord ud af drift. Konsulenter er skeptiske.

Mette Ragborg, der er natur- og projektkonsulent i Agri Nord, finder det besynderligt, at Landbrugsstyrelsen nu barsler med en ny tilskudsordning til permanent udtagning af landbrugsjord, hvor kompensationen er betydeligt højere end den tidligere ordning, der gjaldt i årene 2018-2022.

- Havde vi vidst noget før, at den her ordning kom, ville vi have rådet medlemmerne til at vente, siger Mette Møller Ragborg.

Den tidligere ordning har givet anledning til stor ballade. Mange landmænd er blevet bedt om at tilbagebetale en del af tilskuddet, fordi myndighederne efterfølgende påstod, at der var blevet overkompenseret til naturarealer.

Adskillige medlemmer hos Agri Nord har allerede fået tinglyst udtagning af jord efter den gamle ordning.

- Dem, der allerede har indgået bindende aftale om udtagning af jord til permanent ekstensivering, har med rette følt sig uretfærdigt behandlet, mener Mette Møller Ragborg.

Langt højere tilskud end tidligere

Efter den gamle ordning kunne en landmand få udbetalt 28.000-55.000 kroner pr. hektar afhængigt af arealets hidtidige anvendelse.

I den nye ordning ventes tilskuddet at blive 82.500 kroner pr. hektar for arealer, der har været i omdrift – og 35.500 kroner pr. hektar for permanente græsningsarealer.

Arealer, der udtages til permanent ekstensivering »til gavn for natur, miljø og klima«, må hverken omlægges, gødes eller sprøjtes.

Kan man nu være sikker?

Hans Ole Kristensen, landboretskonsulent i Agri Nord, har bistået de mange medlemmer af Agri Nord, der er blevet præsenteret for tilbagebetalingskrav i den tidligere ordning.

- Disse landmænd har fået at vide, at de burde kunne sige sig selv, at kompensationen var for høj. Derfor kan det virke underligt, at landmændene nu præsenteres for højere takster uden nærmere forklaring.

Han har svært ved at se den røde tråd i de statslige tilskud til udtagning af arealer til permanent ekstensivering.

- Det ser rimelig gavmildt ud, men man skal nok overveje det nøje, inden man indgår aftale efter den nye ordning, pointerer han – og spørger: Hvordan kan man være sikker på, at der ikke igen opstår krav om tilbagebetaling?

Kan søges til efteråret

Landbrugsstyrelsen forventer, at tilskuddet kan søges i løbet af efteråret – og at udbetaling sker i form af et éngangsbeløb allerede i 2025. Af en pressemeddelelse fra styrelsen fremgår det, at ordningen afventer EU-kommissionens endelige godkendelse.

Den nye tilskudsordning gælder som udgangspunkt kun i 2024.

Læs også