Hyppig udslusning træder i kraft fra årsskiftet

Med det nye år venter nye arbejdsgange i forhold til gyllehåndtering. Landbrug & Fødevarer giver blandt andet et bud på, hvad den nye bekendtgørelse sandsynligvis kan komme til at betyde for produktionen.

Når vi går i stalden fra årsskiftet, er det blandt andet til nye arbejdsgange i forhold til gyllehåndtering.

Den nye bekendtgørelse, der ventes at træde i kraft fra 1. januar 2023, ændrer praksis for gyllehåndteringen.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris beskriver på svineproduktion.dk, hvad kravene sandsynligvis kommer til at betyde.

Udslusning hver syvende dag

Dels er det forventningen, at der skal foretages udslusning mindst hver syvende dag fra alle slagtegrisestalde og udslusningen skal dokumenteres med en logbog.

Nye stalde, som får meddelt en miljøgodkendelse efter 1. januar 2023, skal praktisere udslusning mindst hver syvende dag, og i større stalde forventes krav om automatisk udslusning med logningssystem. Det gælder også i drægtigheds-, fare-, og smågrisestalde.

Ligeledes forventes der regler for, i hvilke perioder en udslusning kan undtages som følge af en relativ lille gylleproduktion. Det gælder særligt i farestalde og smågrisestalde.

Desuden vil der foretages kontrol af den hyppige udslusning, hvilket vil ligge i kommunalt regi.

Et skridt på vejen

Med denne praksis ser det ud til, at tabet af metan i stalden reduceres med op til 45 procent. Men de 45 procent er ikke den endelige reduktion. Ifølge Landbrug & Fødevarer, så har gyllen, der skubbes ud i gødningslageret, nemlig en relativt højere udledning af metan i gylletanken end normalt. Derfor vurderes det, at det samlede tab af metan i stald og gylletank bliver reduceret med cirka 16 procent, når gyllen udsluses hver syvende dag.

- Udslusning af gylle hver syvende dag er et skridt på vejen, men jeg vil mene, at vi kan gøre det endnu bedre, og derfor gennemføres der på nuværende tidspunkt en række forsøg og tests af metoder til, hvordan udledningen af metan kan reduceres i gylletanken.

- Målet er selvfølgelig gennem nye tekniske metoder at reducere metanen i gødningslagret for i sidste ende at opnå en højere samlet reduktion af metanudledningen end de føromtalte 16 procent, som stald og gødningslager udgør lige nu, fortæller Bent Ib Hansen, chefkonsulent fra Landbrug & Fødevarer i meddelelsen på svineproduktion.dk.

En del af løsningen

Omkring 2,5 procent af Danmarks samlede klimagasudledning stammer fra metanudledningen fra grisestalde. Cirka 77 procent af dette metan dannes i gyllen, og de sidste 23 procent af metanen dannes via forgæring i tyktarmen hos grisene.

Det er bakterier i gyllen, som omdanner kulstof til metan. Disse bakterier trives godt ved en temperatur mellem 20 og 40 °C. Når bakterierne befinder sig i dette temperaturleje, giver det høj metandannelse, og jo længere tid gyllen befinder sig i dette temperaturinterval, jo mere kulstof omdannes til metan.

Ved traditionel gyllehåndtering udsluses gylle hver 4.-5. uge. Det vil sige, at gyllen opholder sig i stalden i mange dage ved en temperatur på 18-20 °C, hvilket giver gode vækstbetingelser for de metanproducerende bakterier. Det er netop denne lange periode, som hyppig gylleudslusning gør op med. 

- Så fra årsskiftet bør du være ekstra opmærksom på hyppig gylleudslusning, og hvordan du kan integrere det i din griseproduktion fremover, både hvad angår stalden og gyllelagret. Derudover kan du finde ud af, om det er muligt at få afhentet din gylle af det nærliggende biogasanlæg, lyder det i meddelelsen fra Landbrug & Fødevarer.

Læs også