Kortlægning af de drænede arealer

Hvilke arealer, der er drænede, kan ses på kort, udarbejdet for Miljøstyrelsen af Aarhus Universitet – DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Formålet med at lave nye drænkort har været at udarbejde nye landsdækkende kort over potentielt drænede markarealer i Danmark. Kortene viser den sandsynlige udbredelse af drænede og ikke drænede arealer.

Det er vigtigt at kende, hvilke arealer, der er drænede, når man eksempelvis skal vælge den bedste placering af et nyt minivådområde, da et af kriterierne er, om der er drænede arealer, som kan levere drænvand med et højt kvælstofindhold til et minivådområde.

Det vand fra markerne, der løber af i dræn, vil ofte have et højt kvælstofindhold. Hvis kvælstofbelastningen til kystvandområderne skal reduceres, er et af virkemidlerne at forsøge at fjerne kvælstof i minivådområder, der modtager vand fra dræn.

Kortene er baseret på statistiske analyser af sammenhængen mellem dræning og en lang række geografiske datalag, heriblandt landskabets udformning, jordbundsforhold, satellitbilleder m.v. på arealer, hvor man i dag har viden om drænforholdene.

Kortene er mere præcise og har en nøjagtighed på knap 80 procent. Kortene anvendes blandt andet i minivådområdeordningen og er anvendt ved opdatering af det såkaldte retentionskort, der viser, hvor stor en procentdel af det kvælstof, der udvaskes fra markerne, der forsvinder på vej ud til havet.

Læs også