Sponseret af: BASF Agro

Vizura® - til bedre udnyttelse af gylle

Vizura fra BASF øger udnyttelsen af gyllens kvælstof, begrænser udvaskningen af nitrat, øger tilgængeligheden af fosfor og mindsker klimabelastningen ved at halvere udslip af lattergas til atmosfæren.

Når gylle spredes på markerne, består kvælstofdelen hovedsagelig af ammonium, der derefter bindes til jordpartikler. Når jordtemperaturen kommer over 5 grader, begynder jordbakterier imidlertid at nedbryde ammonium til nitrat.

Nitrat kan i modsætning til ammonium nedvaskes. Der går derfor en del kvælstof tabt, og samtidig er det en belastning for klimaet.

- Vizura er en såkaldt nitrifikationshæmmer, der udsætter omsætningen af ammonium til nitrat i op til 14 uger. Det er godt for planterne, fordi de først senere er i stand til at optage væsentlige mængder af kvælstof, når rødderne har bredt sig mere i jorden, siger Anders Fjendbo, AgSolutions Manager i BASF.

Ammonium venter indtil afgrøden kan optage det

Det mest ekstreme tilfælde er i majs, hvis gyllen køres ud i februar, sås i maj og først i juni er så udviklet, at den for alvor optager store mængder kvælstof. Derfor er det vigtigt, at der fortsat er ammonium-kvælstof i jorden, når majsen reelt får et kvælstofbehov.

I hvede og vårbyg ser det ud til, at Vizura betaler sig selv.

Afprøvninger på danske landbrug har i 2022 og 23 vist, at 2 liter Vizura tilsat gyllen kan erstatte 20 kg N i handelsgødning. Udbyttet viste sig stort set at være det samme.

- Ud over at Vizura ser ud til at betale sig selv, så er metoden klimavenlig, pointerer Anders Fjendbo.

Aktivstoffet i Vizura har været anvendt i mere end 20 år og er den mest veldokumenterede nitrifikationshæmmer i Europa.

Først blev den udelukkende anvendt ved handelsgødning, men for syv-otte år siden startede BASF i samarbejde med SEGES Innovation landsforsøg med Vizura til gylle, fordi der er meget gylle i Danmark. Nu er Danmark et foregangsland i anvendelse af Vizura til gylle.

Vizuras mange styrker og fordele

Konklusionen er, at Vizura ved tildeling til gylle øger udnyttelsen af gødningens kvælstof. Risikoen for udvaskningen af nitrat reduceres væsentligt, fordi Vizura sætter omdannelsen af ammonium til nitrat på pause.

Vizura sikrer en større tilgang til bundet fosfor ved planternes rødder, og fungerer derfor som en startgødning, fordi fosfor er med til at give planterne en god vækststart.

Endelig mindsker Vizura klimabelastningen ved at halvere udslip af lattergas til atmosfæren.

Læs mere

Vizura forøger fosfortilgængeligheden

I »Oversigt over Landsforsøgene 2020« konkluderes, at tilsætning af gylle øger majsens fosforoptagelse med 10-15 kg P i den tidlige del af væksten.

Det er interessant ikke mindst for kvægbrugere, der ofte risikerer at ramme fosforloftet og dermed må anvende gødning med lavere fosforindhold.

Her virker Vizura ved at sikre en overvægt af ammonium N, som ændrer pH lige omkring planterødderne, så bundet fosfor bliver tilgængeligt.

Vizura halverer lattergas udslip

Tilsætning af Vizura til naturgødningen reducerer udslippet af lattergas med 50 procent.

- For at anskueliggøre hvor meget CO2 pr. ha det er, så svarer det til, hvad en mellemklassebil udleder tur-retur fra Aarhus til Barcelona, siger Anders Fjendbo.

BASF Agro

Kalvebod Brygge 45, 1.
1569 Copenhagen V