Sponseret af: BASF Agro

Vizura øger optaget af næringsstoffer i gylle

Vizura fra BASF øger udnyttelsen af gyllens kvælstof, begrænser udvaskningen af nitrat, øger tilgængeligheden af fosfor og mindsker klimabelastningen ved at reducere udslip af lattergas til atmosfæren.

Når gylle eller handelsgødning spredes på markerne, består kvælstofdelen primært af ammonium, der derefter bindes til jordpartikler. Når jordtemperaturen kommer over 5 grader C begynder jordbakterier imidlertid at nedbryde ammonium til nitrat. Nitrat kan i modsætning til ammonium nedvaskes, og der går derfor en del kvælstof tabt, og samtidig er det en belastning for klimaet.

Vizura er en såkaldt nitrifikationshæmmer, der udsætter omsætningen af ammonium til nitrat i op til 14 uger. Dermed øges udnyttelsen af gyllens kvælstof med 30-100 kg N pr. ha. Det ses som et merudbytte, hvis afgrøden er i underskud for kvælstof. Det minimerer samtidig nedvaskningen af nitrat med op til 47 procent.

Vizura er et letflydende CE-godkendt produkt, som leveres i 10, 50 og 1.000 liter beholdere med. Den primære anvendelse er tilsætning til gyllen i forbindelse med fyldning af gyllevognen, eller direkte i gylletanken, hvor den bevarer sin virkning i op til 3,5 måned. Vizura kan også udsprøjtes med marksprøjten, efter f.eks. nedvisning af kløvergæs, hvor der løbende frigives store mængder kvælstof, når det omsættes i jorden.

Øger tilgængeligheden af bundet fosfor

En anden effekt af Vizura er, at den øger tilgængeligheden af jordens bunde fosfor. Det sker, fordi der i forbindelse med plantens optagelse af ammonium frigives brint, som danner en sur zone omkring plantens rødder, og det frigiver det bundne fosfor.

Det virker som startgødning, der giver planterne en lettere vækststart, og det hjælper landmænd, som er ramt af fosforloftet. Især mælkeproducenter, der dyrker meget majs, kan rammes af fosforloftet. Vizura forbedrer, især tidligt på sæsonen, optagelse af fosfor med 10-15 kg P.

Vizura viser også god effekt ved nedvisning og omlægning af kløvergræsmarker til majs. I forsøg er merudbyttet for en Vizura-behandling, i forbindelse med nedvisning af kløvergræs, øget med 5.500 FE/ha sammenlignet med majsudbyttet, hvor der kun er visnet ned.

BASF ekspert om Vizura

  • Øger udnyttelse af gyllens N
  • Reducerer nitratudvaskning
  • Øger tilgængelighed af fosfor
  • Halverer udslip af lattergas
  • CE-mærket efter EU22019/1009

I korn er der også noget at hente

Også i kornafgrøder er det en fordel at tilsætte Vizura til gyllen. Afprøvninger i 2022 og 2023 har vist, at 2 liter Vizura stort set betaler sig selv, da det kan erstatte 20 kg N i handelsgødning.

Under alle omstændigheder har man øget udnyttelsen af gyllen på sin ejendom, så man kommer op i nærheden af lovkravene, og samtidig reducerer man risikoen for udvaskning. Vizura mindsker klimabelastningen, da Vizura begrænser udledning af lattergas (omregnes til CO2) fra jorden med gennemsnitlig 50 procent.

Danish Crown-projektet udvides i 2024

I 2023 udførte Danish Crown, BASF og SEGES forsøg med gylle tilsat Vizura på 20.000 ha hvede for at belyse effekten af Vizura. De tre samarbejdspartnere har besluttet at udvide projektet til også at omfatte 2024 for at få flere data på bordet, da 2023 var et atypisk høstår.

Vizuras effektivitet

  • 2,0 liter pr. ha i gylle »erstatter« 20 kg N
  • Startgødning ved at øge tilgængelighed af P med 10-15 kg pr. ha
  • Halverer lattergasudslip til 0,5 procent af tilført N

Væsentlige klimavirkemidler

I 2023 udgav SEGES Innovation en fyldig klimavirkemiddelrapport, som identificerede de 29 mest effektive klimavirkemidler til at få landbruget i mål i forhold til 2030-klimareduktionsmålet. Nitrifikationshæmmere ligger her på en fornem tredjeplads blandt de nævnte væsentlige klimavirkemidler i marken.

Vizura er derfor godt for din pengepung, miljøet og klimaet.

BASF Agro

Kalvebod Brygge 45, 1.
1569 Copenhagen V