Sponseret af: BASF Agro

Vizura øger værdien af gylle

Vizura fra BASF øger udnyttelsen af gyllens kvælstof, begrænser udvaskningen af nitrat, øger tilgængeligheden af fosfor og mindsker klimabelastningen ved at reducere udslip af lattergas til atmosfæren.

Gylle består primært af ammoniumgødning, som når den kommer ud i jorden, begynder en omdannelse til nitrat ved hjælp af jordbakterier når temperaturen er over 5 grader.

Vizura er en nitrifikationshæmmer, der udsætter omdannelsen af ammonium til nitrat i op til 14 uger. Det er en stor fordel, fordi nitrat modsat ammonium lettere udvaskes med risiko for kvælstoftab og belastning af miljøet. Det gør sig gældende for både nedfældet som for slangeudlagt gylle.

Det er godt for plantevæksten. I vækststarten, mens planterne er små, optager de kun mindre mængder kvælstof, for senere, når væksten tiltager, at få en kraftig øget kvælstofoptagelse.

Til majs køres gyllen ofte ud i februar, den sås i april-maj, og først i juni er majsen så udviklet, at den optager store mængder kvælstof. Derfor er det vigtigt, at kvælstoffet forbliver på ammoniumform, indtil planterne kan optage det.

Vizura er veldokumenteret

Aktivstoffet i Vizura har været anvendt i mere 20 år og er den mest veldokumenterede nitrifikationshæmmer i Europa. Først blev det udelukkende anvendt ved handelsgødning, men for syv-otte år siden startede BASF i samarbejde med SEGES landsforsøg med Vizura til gylle, fordi vi har store mængder af gylle i Danmark. Derfor er Danmark et foregangsland i anvendelse af Vizura til gylle.

Også i hvede og vårbyg ser det ud til, at Vizura betaler sig selv. En række landmænd har i 2022 og 2023 i storskala afprøvninger sammenlignet 2 l Vizura tilsat gyllen kontra 20 kg ekstra N i supplerende handelsgødning. Udbytteniveauet blev opretholdt og udbyttet viste sig stort set at være det samme.

Vizura...

  • … øger udnyttelse af N i gylle
  • … reducerer nitrat udvaskning
  • … øger tilgængelighed af fosfor
  • … reducerer udslippet af lattergas med 50 procent

Vizura forøger fosfortilgængeligheden

En anden effekt af Vizura er, at den øger tilgængeligheden af jordens bunde fosfor. I »Oversigt over Landsforsøgene 2020« konkluderes, at tilsætning af Vizura til gylle øger majsens fosforoptagelse med 10-15 kg P i den tidlige del af væksten. Det hjælper landmænd, især mælkeproducenter der dyrker meget majs, som er ramt af fosforloftet.

Vizura et godt klimavirkemiddel

I 2023 udgav SEGES Innovation en fyldig klimavirkemiddelrapport, som identificerede de 29 mest effektive klimavirkemidler til at få landbruget i mål i forhold til 2030-klimareduktionsmålet.

Nitrifikationshæmmere ligger her på en fornem tredjeplads blandt de nævnte væsentlige klimavirkemidler i marken.
Vizura mindsker klimabelastningen, idet Vizura begrænser udledning af lattergas (omregnes til CO2) fra jorden med gennemsnitligt 50 procent.

Vizura-projekt udvides i 2024

Danish Crown, BASF og SEGES udførte i 2023 forsøg med effekten af Vizura tilført til gylle i hvede på 20.000 ha. De tre samarbejdspartnere har besluttet at udvide projektet til også at omfatte 2024 for at få flere data på bordet, da 2023 var et atypisk høstår.

Styrke og fordele ved Vizura

Konklusionen er, at Vizura øger udnyttelsen af kvælstof og reducerer udvaskningen af nitrat, sikrer øget tilgængelighed til bundet fosfor og mindsker klimabelastningen ved at halvere udslippet af lattergas til atmosfæren.

Vizura er et letflydende CE-godkendt produkt, som leveres i 10, 50 og 1.000-liter-beholdere. Den primære anvendelse er tilsætning til gylle i forbindelse med fyldning af gyllevognen eller direkte i gylletanken, hvor den bevarer sin virkning i op til tre og en halv måned. Vizura kan også udsprøjtes med marksprøjten efter f.eks. nedvisning af kløvergæs, hvor der løbende frigives store mængder kvælstof, når det omsættes i jorden.

Vizura er derfor godt for din pengepung, miljøet og klimaet.

Vizuras effektivitet

  • 2,0 l pr. ha i gylle erstatter 20 kg N
  • Reducerer lattergasudslip med 50 procent

BASF Agro

Kalvebod Brygge 45, 1.
1569 Copenhagen V