Udnyt muligheden for tilskud

Har man planer om at udvide produktionen, eller ønsker man at optimere sit ressourceforbrug, er der nu tilskud at hente

Frem til den 12. september er det muligt at søge om tilskud til forskellige teknologier, der reducerer blandt andet ressourceforbruget og ammoniakudledningen fra staldanlægget. Der er tale om 40 procent i tilskud af den samlede udgift.

- Formålet er at reducere miljø- og klimabelastningen og fremme andelen af teknologi i danske landbrug, der har en positiv effekt på dette, siger projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussen Agrovi.

- Det kan være i form af luftrensning, forsuringsanlæg eller gyllekøling både ved nye og eksisterende staldprojekter, eller i form af sparet energiforbrugerende produktion ved brug af LED-belysning, eller ændret ventilation, uddyber han.

- Tilskuddet er ikke afhængigt af, om der er tale om en nyetablering eller en eksisterende produktion. Men etablering af luftrensning, forsuring og gyllekøling, vil nok være mest relevant ved etablering eller udvidelse, vurderer Henrik Kruse Rasmussen.

Udtømmende liste

Modsat foregående år, er det alene til teknologier, der står opført på teknologilisten, der kan søges støtte.

- Listen har førhen ikke været begrænsende. Det skulle blot sandsynliggøres, at det tiltag man ansøgte om, havde den ønskede effekt. Den mulighed har vi ikke længere, fortæller Henrik Kruse Rasmussen.

- Det gør mulighederne mere begrænsede, men sparer os måske også for spildt arbejde, siger han.

42 millioner kroner til svineproduktionen

NaturErhvervstyrelsen har afsat 42 millioner kroner til etablering af miljøvenlige produktionsanlæg med henblik på at reducere lugt, emission af ammoniak og klimagasser eller næringsstoffer i svineproduktioner. Er der ansøgt om flere støtte kroner, en der er afsat, prioriteres efter, hvor man får mest miljø for pengene.

- Der er mange penge i spil, så der er god mulighed for at man kommer i betragtning, vurderer projektkonsulenten.

Derudover prioriterer NaturErhvervstyrelsen alle indkomne ansøgninger ud fra, om teknologierne som udgangspunkt kan reducere miljøbelastningen med minimum ti procent og ud fra miljøeffekt og hvor omkostningseffektive de er.

Et minimumskrav

Kravet om ti procents reduktion af miljøbelastning er et minimums krav. Kan teknologien ikke det, kommer den ikke i betragtning, forklarer Henrik Kruse Rasmussen, der ligeledes fremhæver, at teknologier, der reducerer mest, altid vil blive prioriteret højest.

For at få tilsagn om tilskud skal investeringsprojektet handle direkte om reduktion af miljøbelastningen fra det primære jordbrug.

- Det er en super mulighed, hvis man skal i gang med en udvidelse eller en etablering. Der kan det være med til at reducere, de omkostninger der er, betragteligt, siger Henrik Kruse Rasmussen.

Løsdrift i farestald

Han slår også et slag for tilskudsordningen til etablering af løsdrift i farestalden.

- Her ønsker man at fremme udbredelsen af løsdrift i farestald, og ønsker dermed at tilskynde, at flere får muligheden, ved at yde 40 procent tilskud til både eksisterende stalde og nyetablering.

- Det er understreget, at det er tilskud til inventar og ikke til bygninger, så ordningen er lige interessant for både eksisterende stalde og nyetableringer, fortæller Henrik Kruse Rasmussen.

- Og så kan det kombineres med miljøteknologiordningen, fortsætter han.

Det er muligt at få tilskud til både lys, ventilation, foderanlæg og stianlæg. Der er et maksimum for tilskuddet på 7.000 kroner pr. faresti. Det vil sige, har man 100 stipladser i farestalden, kan man maksimalt opnå et tilskud på 700.000 kroner. Fristen for denne ordning er 15. september og der er i alt afsat 50 millioner kroner samlet til tilskud.

Værd at overveje

Henrik Kruse Rasmussen synes ordningerne er værd at overveje.

- Når nu muligheden er der, kan det lige så godt benyttes.

- Det er meget positivt, at vi har disse muligheder for tilskud til investering i miljøteknologi, og jeg håber, at der fremover kommer endnu flere teknologier på listen siger Henrik Kruse Rasmussen. Blandt andet findes der en række teknologier til energibesparelse i forbindelse med foderhåndtering og foderopbevaring, som endnu ikke er med på listen.

Projektet skal være afsluttet senest to år efter tilsagnsdatoen.

Læs også