13 rigtige til Centrovice

Centrovices miljøafdeling har indsendt 13 ansøgninger om tilskud fra Fødevareministeriets Miljøteknologipulje. Alle 13 ansøgninger er blevet godkendt.

Det fornemste resultat, man kan opnå i fodboldtips er som bekendt 13 rigtige. Og selv om der ikke følger nogen personlig gevinst med, så kan miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, Centrovice, alligevel med god ret glæde sig over at have opnået »13 rigtige«.

Den fynske miljøkonsulent har nemlig behandlet ansøgninger om tilskud fra 2011-puljen af Fødevareministeriets Miljøteknologiordning. Og har ud af et noget større antal fundet frem til 13, som opfyldte betingelserne for at være tilskudsberettigede og dermed komme med i ministeriets prioritering af ansøgningerne.

Og det grundige forarbejde har ikke været spildt. Der er nemlig nylig kommet meddelelse om, at alle 13 ansøgninger er sluppet igennem »nåleøjet« og har fået tilsagn om tilskud - som skal bruges inden for to år.

Tre en halv million til Fyn
Miljøteknologiordningen hører under Landdistriktsprogrammet, og formålet er at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion. Ordningen fokuserer på fem indsatsområder, der er fastlagt i Grøn Vækst.

Ligesom i 2010 var der også i 2011 afsat 145 millioner kroner til Miljøteknologiordningen. Desuden havde Fødevareministeriet besluttet at anvende yderligere 10,8 millioner, der var uforbrugte midler videreført fra den i 2009 gennemførte særskilte indsats til reduktion af pesticidanvendelsen.

Miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen oplyser, at den samlede tilskudssum, der er bevilget til de 13 ansøgere fra Centrovice, udgør 3.596.917 kroner, Tilskuddene spænder fra 42.000 kroner til 1,1 million.

Flere indsatsområder
Generelt skal de samlede tilskudsberettigede udgifter være mellem 300.000 og 5.000.000 kroner. Nogle få investeringer må dog være mindre. Tilskuddet er som udgangspunkt på 40 procent.

De 13 projekter, som har fået bevilget tilskud, fordeler sig på tre forskellige indsatsområder. Tre robotskrabere, fire tankforsuringsanlæg til gylle samt to anlæg til gyllekøling hører til indsatsområde 1: Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning. Hertil er der i alt afsat 93 millioner kroner.

To projekter omfatter investering i sprøjter med Yara-sensor. De hører hjemme i indsatsområde 2: Reduktion af pesticidanvendelsen, hvortil der er afsat 28,8 millioner kroner.

Endelig er der to projekter med investering i moderne fodermixere (fuldfoderblandere), som hører til i indsatsområde 3: Reduktion af tab i næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning. Til dette område er der afsat 15 millioner kroner.

Mindre miljøbelastning
Landbrug FYN har sammen med Mette Dyrup Truelsen besøgt en af de to fynske landmænd, der har fået bevilget tilskud til investering i en moderne fuldfoderblander, Vagn Bonde Rohmann, Gislev.

Den nye maskine, som skal anskaffes inden for den toårige bevillingsperiode, vil i kraft af indbyggede vægte kunne foretage en mere nøjagtig blanding af de forskellige fodermidler, hvorved der opnås en bedre udnyttelse af foderet og en mindre udledning af blandt andet ammoniak og fosfor.

Den tilskudsberettigede udgift andrager ca. 422.000 kroner, og tilbuddet om tilskud er på ca. 40 procent - helt nøjagtigt 168.863,60 (skattepligtige) kroner. Vagn Bonde har endnu ikke besluttet, hvilken type fuldfoderblander, der skal købes. Desuden venter han på bankens accept af budgettet for den planlagte investering.

Kontrol
Efter købet af blanderen og indsendelse af slutrapport med regnskab vil en repræsentant for Fødevareministeriet kontrollere, at den tilskudsberettigede investering er foretaget. Først derefter vil tilskuddet komme til udbetaling.

Vagn Bonde, der købte gården Lønkilde i 1992, har en SDM-besætning på 167 årskøer plus opdræt. Markbruget omfatter 168 ha, hvoraf 114 ha er ejet (inklusive en ejendom på 37,5 ha købt i 2004), og 54 ha er forpagtet. Afgrøderne er primært majs. lucerne, hvede og vedvarende græs. Af medarbejdere er der en fast mand, som har været ansat i 11 år, plus en elev. Desuden lidt hjælp til markarbejdet.

Læs også