Husdyrbrug skal udvaske kvælstof som planteavlsbrug

Enhver stigning i dyretrykket siden 2007 i et opland til et internationalt naturbeskyttelsesområde vil nu medføre krav om, at kvælstofudvaskningen nedbringes til planteavlsbrugsniveau. Det viser en ny afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet.

Et svinebrug ved Ringkøbing Fjord skal reducere sin udvaskning så meget, at det svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug, for at få lov til at udbringe husdyrgødning og dybstrøelse fra 548 dyreenheder (DE) på 392 hektar i oplandet til det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 69, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen.

Dette fremgår af en principiel afgørelse, som Natur- og Miljøklagenævnet netop har truffet på baggrund af en ansøgning om miljøgodkendelse fra husdyrbruget.

I afgørelsen blev Miljøstyrelsens generelle accept af en 5 procents stigning i dyretryk tilsidesat af et flertal i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilsidesætter vejledning
- Et flertal på 3 ud af nævnets 5 medlemmer tilsidesætter Miljøstyrelsens vejledning på dette punkt, idet flertallet finder, at en i CHR-registreret forøgelse af antal DE i et givent opland (med mere end 10.000 DE) i perioden fra 2007 – herunder stigninger på mindre end 5 procent - indebærer en betydelig sandsynlighed for, at antal DE og den udbragte mængde husdyrgødning i oplandet også rent faktisk har været stigende i perioden.

- Flertallet finder herefter, at der ikke foreligger den fornødne sikkerhed for, at projektet ikke vil medføre en skadevirkning. Mindretallet har den modsatte opfattelse, idet de blandt andet henviser til, at et ikke–stigende antal dyr i oplandet kombineret med husdyrbruglovens beskyttelsesniveau netto fører til en reduktion af kvælstofudvaskningen, skriver Videncentret for Landbrug på landbrugsinfo i en kommentar til afgørelsen.

Krav for at
At klagenævnet alligevel ender med at godkende ansøgningen skyldes, at nævnet udnytter Miljøstyrelsens vejledning til at stille krav om en reduktion af udvaskningen svarende til udvaskningen fra et planteavlsbrug.

- Med »plantebrug« menes, at den ekstra miljøpåvirkning, der i projektet kan henføres til udbringningen af husdyrgødning, skal fjernes, hedder det.

Dermed skal gårdejeren inden 1. februar sende en redegørelse til kommunen for, hvordan udvaskningen af kvælstof fra rodzonen nedbringes til et bestemt maksimum. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om fastsættelse af vilkår, der sikrer nedbringelse af kvælstofudvaskningen.

I sin kommentar bemærker Videncentret for Landbrug, at »det forekommer forkert, at der ved vurderingen af, om udvaskningen reduceres svarende til et plantebrug, skal anvendes et referencesædskifte for et husdyrbrug, da sædskiftet er en følge af dyreholdet. Vi bemærker, at udvaskningen i sagen er beregnet med 10 procent efterafgrøder svarende til et planteavlsbrug uden husdyr«.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om godkendelse til udbringning af husdyrgødning på ejendommen Højbyvej 3, Skjern, med følgende ændring:

- Ansøger skal inden den 1. februar 2012 tilsende kommunen en redegørelse for, hvordan udvaskningen af kvælstof fra rodzonen nedbringes til maksimalt 62,3 kg N/ha/år. Kommunen træffer herefter afgørelse om fastsættelse af vilkår, der sikrer en sådan nedbringelse af kvælstofudvaskningen.

Afgørelsen er truffet af næstformand, cand.jur. Mikkel Schaldemose, ph.d. seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, gårdejer Sejer Grimstrup, cand.scient. i biologi Signe Nepper Larsen og cand.agro. Arne Munk.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Læs også