Økologi er holdning og handling

Økologiprincipperne udfordres af virkeligheden og af ny teknologi. En række dilemmaer blev debatteret på økologikongressen.  

I økologikongressens tema »Holdning og handling« lægger bestyrelsesmedlem af Økologisk Landsforening og tidligere forstander for Den Økologiske Landbrugsskole, Aage Dissing, op til en diskussion af principperne for økologisk jordbrug.

- Kernen i vore holdninger – de universelle principper – er de rødder, som økologisk jordbrug vokser og udvikler sig fra. De udtrykker, hvad økologisk jordbrug kan bidrage med til verden, og giver en vision for at forbedre alt jordbrug i en global sammenhæng, siger han og nævner sundheds-, økologi-, retfærdigheds- og forsigtighedsprincippet.

Økologernes målsætning
Økologisk landbrug er ifølge Aage Dissing ledende i udviklingen væk fra et ekstremt ressourceforbrugende landbrug. Økologisk landbrugs målsætning er et landbrug, der recirkulerer næringsstoffer og maksimerer nytteværdien.

- Det stiller en række udfordringer at opnå den maksimale udnyttelse at stofferne i kredsløbet og samtidig undgå forurening i systemet og i produkterne, erkender han.

- Recirkulering af slam, jordløs dyrkning og brug af GMO er alle elementer, som vi må analysere. Er de forenelige med det økologiske landbrugs målsætning? Og kan de være i overensstemmelse med at fremstille sunde fødevarer, spørger Aage Dissing.

- Er biogas det rette for at sikre, at planterne får det optimale næringsstof? Hvordan går det med humusindholdet og jordens frugthed, fortsætter han.

Udfordring for alle
Ifølge Aage Dissing er energi fra biogas en mulighed for at forbedre energiregnskabet for den økologiske landmand – et regnskab, hvor økologerne indtil videre oftest ikke klarer sig bedre end konventionelle, når der ses bort fra energiforbruget anvendt til kunstgødning og pesticider.

- Der ligger en udfordring for alle i sektoren om at arbejde med at reducere energiforbruget, både i primær produktion, forarbejdning, distribution og handel, fastslår han.

Forarbejdning af fødevarer
- Vores målsætning er, at dyrene skal fodres med afgrøder, der er i overensstemmelse med deres fysiologi, og at de skal have mulighed for at agere naturligt i de miljøer de tilbydes. Er stalde til husdyrene indrettet således, at de tilfredsstiller dyrenes mulighed for naturlig adfærd? Kan vi med de flokstørrelser, der eksisterer pt., give dyrene mulighed for at agere naturligt i flok, tilføjer han.

Metoder til forarbejdning af økologiske fødevarer er af afgørende betydning for at sikre den optimale kvalitet til forbrugerne. Der kommer hele tiden nye muligheder for at behandle og bearbejde økologiske råvarer.

- Vi må sikre, at der ikke sker noget med produktkvaliteten, og ikke mindst sikre en dialog med forbrugerne om, hvor grænserne går, pointeres det.

At gøre det rigtige
- Vi gør ikke altid det, vi gerne vil gøre, siger han og peger på konkrete konflikter mellem holdning og den måde, der handles på.

Som et eksempel på det modsatte – en holdning, hvor der efterfølgende kommer en handling ud af det – nævner han beslutningen om at udfase brugen af konventionel halm.

- Den beslutning førte til anvendelse af flis som strøelse, og måske medfører det også at der plantes flere levende hegn, der senere kan anvendes som flis, pointerer Aage Dissing.

Efter indlægget diskuterer deltagerne en række dilemmaer i små grupper: Dyrkning i afgrænsede bede, tildeling af daglige rengøringsmidler i drypvandingsanlæg, besætningsstørrelser, parallelproduktion på pakkeriniveau, slam til gødskning, GMO, nano teknologi, UVC-bestråling mod gråskimmel, klorbehandling, mikrobølger, UHT-behandling af mælk, kønssortering af sæd, homogenisering med flere.

Læs også