Randzonelov vedtaget

Ny lov påbyder 10 meter dyrkningsfri randzoner langs alle søer og vandløb i Danmark, men loven er funderet på et meget mangelfuldt grundlag, mener Landbrug & Fødevarer.

Fra efteråret 2012 skal alle søer og vandløb have en dyrkningsfri randzone på 10 meter. Det har et flertal i Folketinget bestående af V, K, og DF besluttet.

Landbrug & Fødevarer har gennem hele forløbet været stærkt kritisk over for forslaget, blandt andet fordi kortgrundlag, konsekvensvurderinger og kompensationsordning ikke er på plads.

- Loven er blevet til på et meget tyndt grundlag. Helt konkret mangler vi analyser af, hvilke økonomiske konsekvenser randzonerne får for landmanden. Desuden er det ikke acceptabelt, at politikerne vedtager et lovforslag uden, at der foreligger et kendt kortgrundlag, som understøtter beslutningen, påpeger Henrik Frandsen, viceformand i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Mange ubekendte
Det kortmateriale, som loven bygger på er først klar i 2012.

Det er også ukendt, hvordan en kompensationsmodel konkret kommer til at se ud,og hvilke beløb, der er tale om. De satser, der tidligere er meldt ud, vil i mange tilfælde være alt for lave. Endvidere er der fastsat et loft, som betyder, at op til 5 procent af landmandens areal kan udlægges til randzoner.

- Det loft er alt for højt og sammen med andre Grøn Vækst-tiltag vil mange landmænd reelt blive udsat for ekspropriation. Endelig er der ny faglig viden, der viser en manglende effekt med hensyn til udledning af fosfor, som ikke er indarbejdet, lyder det fra Henrik Frandsen.

- Landbrug & Fødevarer har rejst kritikken flere gange over for fødevareministeren, skriftligt over for Fødevareudvalget, ved foretræde for udvalget i april og ved den løbende dialog med politikere og Fødeministeriet. Tilsvarende har flere lokale foreninger, der i særlig grad har problematikken inde på livet, rejst problemerne ved randzonekravet over for politikerne. Desværre har man alligevel valgt at vedtage loven, til trods for, at det sker på et uoplyst og ikke-fagligt underbygget grundlag, siger Henrik Frandsen.

Marsken friholdt
I forhold til det oprindelige udkast til lovforslag er det indføjet, at ikke-målsatte vandløb i Marsken er undtaget fra randzonekravene, ligesom lignende, men ikke nærmere definerede, sammenhængende afvandingssystemer andre steder i landet også vil blive fritaget fra kravet.

- Landbrug & Fødevarer vil presse på for at sikre, at det snarest bliver klarlagt og udmeldt, hvilke andre områder, der får samme status som Marsken, lyder det fra organisationen.

Læs også