Bræmmeforslag er en ommer

Flere landboforeninger er ikke imponeret over regeringens udspil om 10 meter randzoner langs alle vandløb og søer over 100 kvadratmeter.

Som et led i regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst er det længe ventede udkast til en lov om 10 meter randzoner langs alle vandløb og søer over 100 kvadratmeter nu kommet i høring.

Forslaget lægger op til, at der skal etableres dyrkningsfri randzoner på indtil 10 meter. Det lovforslag er en ommer, mener både formand John Nielsen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og LHN-formand Jørgen Popp Petersen.

- Det er uforståeligt og meget problematisk, at regeringen vælger at sende lov om randzoner i høring, uden at de arealmæssige og økonomiske konsekvenser er belyst på nogen måde, og først kan blive det i 2012, når det er blevet kortlagt, hvor der skal være randzoner, og hvor brede de bliver, lyder det fra John Nielsen.

- Fra LHN’s side har vi flere gange protesteret over dette forslag, som er en del af Grøn Vækst. Dette vil vi fortsat gøre, men alle bør indsende spørgsmål og kommentarer til dette forslag, lyder det fra Jørgen Popp Petersen.

Minus på 100.000 kroner
Da randzonerne ikke kan tælles med i harmoniarealet, er et loft på fem procent af bedriftens areal udlagt med randzoner sat alt for højt, og det vil helt sikkert betyde, at en række husdyrproducenter vil få problemer med harmonikravet, påpeger Dansk Landbrug Sydhavsøerne.

- Man behøver ikke en større embedseksamen for at kunne regne ud, at en veldreven svineejendom med 200 hektar på Sydhavsøerne, med de maksimale fem procent bræmmer, bliver meget hårdt ramt økonomisk. Ud over udbyttetabet skal der forpagtes eller tilkøbes 10 hektar til udbringning af gylle. Løst sat betyder det et årligt tab på cirka 100.000 kroner pr. år, hedder det.

Den randzone-kompensation landbruget er stillet i udsigt, dækker langt fra det tab, hvilket også Jøren Popp Petersen påpeger:

- I lovforslaget står intet vedr. erstatning. Der er redegjort for kompensation i Grøn Vækst på ca. 2.600 kr. pr. hektar - en kompensation som skal finansieres af landdistriktsmidler. Dette er ikke langtidsholdbart. Vi skal ud at finde nye arealer til foderproduktion og udspredning af husdyrgødning, kommer det fra LHN-Formanden.

Genindføre brakken
Jørgen Popp Petersen påpeger, at det er de samme politikere som af hensyn til kornforsyningssikkerheden afskaffede brak forpligtigelse, der nu vil genindføre »brakken« på 50.000 hektar på trods af at kornmarkedet har helt samme mønster igen som i den såkaldte fødevarekrise i 2008.

- Der vil være randzonekrav ved betydelig flere kanaler, grøfter og vandløb end der p.t. er 2 meter bræmmer. Der skal minimum udlægges 62.000 km randzone. Dette vil medføre et urimeligt og unødvendigt bureaukrati med at kontrollere overholdelsen, lyder det.

Helhedsvurdering
Landbrug & Fødevarer har fået professor Peter Mortensen til at udarbejde en juridisk redegørelse vedrørende Grøn Vækst og ekspropriationsforhold. Her mener DL Sydhavsøerne, at det er slået fast, at de drypvise forringelser af landbrugets rammevilkår, erhvervet er blevet - og vil blive - præsenteret for, som følge af Grøn Vækst og vandplanerne, skal vurderes samlet.

Da randzonerne har stor indflydelse på landbrugets indtjenings- og udviklingsmuligheder, skal de derfor ses i en helhed sammen med andre begrænsninger i Grøn Vækst og vandplanerne. Blandt andet yderligere efterafgrøder og de øvrige krav i gødskningsloven.

 
På Lolland-Falster rammer forslaget til lov om bræmmer ekstra hårdt. De to øer er formentlig den region i Danmark, der har flest kilometer vandløb, kanaler og grøfter, påpeger John Nielsen, formand for DL Syd

- Ud over randzonerne kan vi se frem til massive oversvømmelser langt ind i vores marker på grund af vandplanernes krav om reduceret vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaureringer og genåbning af rørlagte vandløb, påpeger John Nielsen.

Yderligere er der næppe fagligt belæg for, at regeringens lovforslag til randzoner lægger op til randzoner langs selv den mindste grøft, hvor vandtransport, erosion m.v. er meget begrænset.

- Lovforslag om bræmmer er en ommer, konkluderer Dansk Landbrug Sydhavsøerne.

Læs også