Utryg ved sagsbehandling af rådgiverfejl

(Effektivt Landbrug) Mælkeproducent Esben Nielsen, Gjøl er ikke tilfreds med, at han ikke opnåede erstatning for et forkert råd om en foderplan, der endte med at påføre ham tab på 100.000 kroner.

En tilfældighed og for megen respekt for sagkundskaben har det seneste år kostet mælkeproducent Esben Nielsen, Gjøl ved Aalborg, 100.000 kroner og en masse ærgrelser.

- Bagefter kan jeg se, at jeg skulle have mødt den nye rådgiver med større skepsis. Og så skulle jeg straks have rejst en retssag mod rådgiveren frem for at bringe sagen frem for det responsumudvalg, rådgivningssystemet har nedsat til at varetage vores interesser, lyder Esben Nielsens konklusion efter et år, hvor han har måttet slæbe adskillige døde køer ud af sin stald.

- Min fodringsrådgiver gennem mange år skiftede for nogle år siden job og kom til et andet rådgivningskontor. Som så mange andre har prøvet det, fortsatte jeg med at bruge ham, fordi jeg havde tillid til ham. Uheldigvis var han lige nøjagtigt på ferie, da jeg skulle bruge ham sidste efterår. Og så tænkte jeg, at jeg da også kunne prøve en rådgiver fra det rådgivningskontor, hvor jeg i forvejen får mine ting ordnet.

En periode med en lidt for lav fedtprocent hos de 50 SDM køer og et år, hvor en del af majsensilagen skulle erstattes med hvedehelsæd på grund af trafikskader i det sædvanlige majsareal, startede efteråret 2002 en række uheldige omstændigheder.

- Trods min egen skepsis blev jeg alligevel overtalt til at lade mere korn indgå i foderplanen. Jeg kan da godt indrømme, at jeg blev besnæret af et kanongodt argument fra min nye rådgiver, som sagde, at jeg kunne få tippet korn af i laden til 80 øre pr. foderenhed.

- Da efterfølgende kunne se, hvordan forfangenhed gjorde det af med adskillige køer i besætningen, kan jeg godt se, at jeg naturligvis skulle have grebet ind tidligere overfor den farlige foderplan. Men jeg kendte ikke til den lidelse og gjorde mig ikke straks klar, at det hele skyldtes den nye foderplan. Sådan noget ser man jo meget tydeligere bagefter, erkender Esben Nielsen.

- I de dage, hvor køerne bliver syge en for en og mælkeydelsen drøner nedad, er man jo desperat. Det er jo en forfærdelig oplevelse at se sine dyr mistrives, og at det udvikler sig så hurtigt, husker Esben Nielsen.

- Der sker faktisk det, at man på trods af at have drevet sin bedrift og passet køer i 20 år pludselig står med en følelse af, at man ikke dur til nogen ting mere.

Nu, hvor Esben Nielsen har lagt oplevelserne bag sig og forsøgt at få en erstatning for de tab, han har lidt ved den fatale omlægning af foderplanen, ønsker han imidlertid at give sine erfaringer videre til landmandskolleger, der i fremtiden kommer i en lignende situation.

Efter at have haft sin situation fremført for det responsumudvalg, der sidder i Skejby og behandler sager om erstatninger for forkert rådgivning, vil han ikke nødvendigvis anbefale kolleger at gå denne vej i lignende situationer.

- Jeg synes ikke, det virker seriøst og jeg får en fornemmelse af, at min sag næsten er blevet svækket af at være kørt gennem responsumudvalget.

- Man står jo noget alene overfor de kloge hoveder og skulle jeg gentage sagen, ville jeg nok have taget en advokat med fra starten. Jeg skal dog indrømme, at min gamle foderrådgiver har hjulpet mig rigtigt meget med at beskrive sagen.

- Jeg forstår ikke helt responsumudvalgets begrundelse for ikke at ville yde mig erstatning. Blandt andet skriver man, at man ikke kan yde erstatning i forbindelse med for lav fedtprocent. Og det til trods for at jeg slet ikke har krævet erstatning for tab i den anledning, men kun kræver erstatning for de syge og døde køer. Nu står jeg tilbage med en fornemmelse af, at det hele er noget sammenspist, siger Esben Nielsen.

Afgørelsen på Esben Nielsens sag i responsumudvalget og dermed muligheden for at få erstatning via Risikofonden, som alle rådgivere tilknyttet Dansk Landbrug har tilsluttet sig, gik altså Esben Nielsen imod.

Nu har han muligheden for at rejse sagen som en civil sag i retten, hvilket han stadig overvejer.

- Med den erfaring jeg nu har, ville jeg slet ikke have sendt mit krav om erstatning til responsumudvalget, men i stedet have rejst sagen direkte som en retssag, siger Esben Nielsen.

Uanset om brugere af rådgivningssystemet rejser erstatningssager via det særlige responsumudvalg eller som egentlige retssager, er det fra Risikofonden, eventuelle erstatninger skal udredes. Risikofonden er dog, som det kendes fra traditionelle forsikringsselskaber, genforsikret i et egentligt forsikringsselskab.

Det går ikke helt tilfredsstillende med mælkeydelsen og fedtprocenten i malkekvægsbesætningen hos Esben Nielsen i Gjøl ved Aalborg. Vinterens grovfoder er bjerget og der skal laves en ny foderplan. Imidlertid er Esben Nielsens sædvanlige foderkonsulent (rådgiver A) på ferie og han kontakter derfor i stedet kvægbrugsrådgivningen (rådgiver B) hos det rådgivningskontor, han bruger til sine øvrige rådgivningsopgaver.

Efter aftale besøger rådgiver B Esben Nielsen 15. oktober og udfærdiger her en EFK (en dags foderkontrol). Der udarbejdes en foreløbig vinterfoderplan med udgangspunkt i middelfordøjelighed i henholdsvis majs- og hvedehelsædsensilage, der endnu ikke er analyseret. Blandt de øvrige fodermidler besluttes det også at tildele 1,0 kg hvede i foderplanen.

Dyrlægen behandler to køer mod forfangenhed

Analyseresultatet for majs- og hvedehelsædsensilage foreligger og med post sender rådgiver B en meddelelse til Esben Nielsen for at varsle besøg med henblik på justering af foderplanen fire dage senere, den 29. oktober. Både Esben Nielsen og rådgiver B kan konstatere, at analyseresultaterne afviger fra de anvendte værdier i den foreløbige vinterfoderplan.

Esben Nielsen ændrer på baggrund af analyseresultaterne straks foderplanen. Han tager alt kornet ud af rationen og tildeler i stedet halm.

Esben Nielsen må melde afbud til besøget den 29. oktober og der aftales i stedet et besøg tre dage senere, 1. november. Under samtalen drøftes den ændring, Esben Nielsen egenhændigt foretog allerede fra den 26. oktober. Rådgiver B bekræfter i telefonen, at Esben Nielsens ændring i fodertildelingen lyder som en god ide.

Dyrlægen behandler tre køer mod forfangenhed.

Ved besøget udarbejder rådgiver B en ny EFK. Det konstateres, at den foreløbige foderplan ikke følges, blandt andet tildeles 75 procent mere majsensilage end planlagt og tilsvarende mindre hvedehelsæd. Der tildeles også for meget Malko Top Helsæd. Forhold der, ifølge rådgiver B, medfører sur vom og forfangenhed.

Da analyseresultaterne fra de to slags ensilage er næsten identiske, aftaler man at alene at anvende helsædsensilage og dertil at anvende hø og halm for at rette op på problemerne med forfangenhed. En ny foderplan på baggrund af dagens besøg og EFK sættes i værk fra næste dag.

Dyrlægen behandler samme dag en ko mod forfangenhed og en ko mod løbesår.

Køernes afføring nærmer sig kanten af en diarre, hvorfor Esben Nielsen halverer sojaskrårationen (fra 2,2 foderenhed til 1,1 foderenhed). Desuden bestiller landmanden roepiller til levering den 12. november for at øge andelen af fordøjelige cellevægge.

Dyrlægen behandler en ko mod forfangenhed. En ko må aflives.

Dyrlægen behandler en ko mod forfangenhed. En ko aflives.

Esben Nielsen får nu sin sædvanlige rådgiver, rådgiver A, til at lave en EFK og der laves en ny foderplan, som tilrettes endeligt efter landmandens egne ændringer.

Dyrlægen behandler en ko mod forfangenhed.

Dyrlægen afliver endnu en ko.

Dyrlægen behandler to køer mod forfangenhed.

Dyrlægen behandler en ko mod forfangenhed.

Dyrlægen må aflive to køer.

Med hjælp fra rådgiver A udarbejder Esben Nielsen en erstatningsopgørelse med baggrund i afvigelser fra de forventede mælkesalg, fem døde/aflivede køer, en ødelagt ko som følge af løbesår, dyrlægeregninger, ekstra arbejde for Esben Nielsen og ekstra rådgiverbesøg. I alt opgøres tabet til lidt over 100.000 kroner, eksklusiv moms.

Læs også