Tilfredshed med Land og Folk

Informationsbladet fra Landbrugets Samfundskontakt i Ribe og Vejle amter saglig og faglig.

På foranledning af Svend Mærkedahls meget kritiske bemærkninger om vor fællesudgivelse af bladet Land og Folk i Ribe og Vejle Amter m.m., har jeg følgende bemærkninger.

Ribe Amts Samfundskontakt og Vejle Amts Samfundskontakt har i samarbejde bestilt udgivelsen af bladet Land og Folk. De folkevalgte familiebrugere og landbofolk m.fl. har på forhånd i fællesskab anmodet om beskrivelser og oplysninger om de i bladet indrykkede artikler med beskrevne emner. Inden bladet er afgået til trykning, er artiklerne godkendt af bl.a. undertegnede, repræsenterende Ribe Amts Familielandbrug.

Efter at bladet er udsendt, er der kommet rigtig mange positive tilkendegivelser og tilbagemeldinger. Bl.a. på baggrund deraf, samt min faglig viden kan det derfor konkluderes, at Land og Folks indhold er fagligt funderet, og at bladet er oplysende, debatskabende, lødigt og troværdigt.

Hvis Mærkedahl kunne have taget os i at undlade at omtale de forskellige produktionsmetoder og holdninger, kunne han med rette have beskyldt os for at manipulere med faktiske landbrugsmæssige forhold.

Når nu den gode Svend Mærkedahl kommer ned på jorden igen, vil han kunne opleve, at både familiebrugere og økologer kan stå inde for den ærlige linie i bladet, som i almindelighed giver en god baggrundsviden til at debattere videre på - om vore produktionsmetoder eksempelvis.

Så er det mit håb, at han kan leve med det.

Læs også