Gartnere mener, at forskning fortsat bør støttes

Finanslovsforslaget vækker bekymring hos de danske erhvervsgartnere.

De danske erhvervsgartnere er tilfredse med regeringens stabile økonomiske politik med lavt renteniveau og lav inflation til følge. Men regeringen lægger op til en fjernelse af konsulenttilskuddet, samtidig med at midlerne til forskning reduceres.

- Det vækker stor bekymring, da den manglende finansiering gør, at det ikke er muligt at fastholde den langsigtede strategi, udtalte bestyrelsesformand Poul Thage Pedersen på gartnernes generalforsamling tirsdag på Munkebjerg Hotel i Vejle.

- Det er afgørende for gartnerierhvervet, at der sker en maksimal EU-harmonisering. FEOGA- og forbedringsordningerne er aktivt benyttet i andre EU-lande. At danske gartneres vilkår ikke kan matche dette, er en kæmpe konkurrencemæssig ulempe.

Andre gratis indsatsområder for regeringen er at søge at få nulstillet tolden på eksport til Norge og Schweiz samt at sikre en EU-harmonisering af adgangen til plantebeskyttelsesmidler. Endvidere vil en nettoafregning af energiafgifter betyde en reel likviditetslettelse for erhvervet, uden at det får nogen som helst negativ effekt på Finansloven.

- Men dansk gartneri er et både dynamisk og selvhjulpet erhverv, som gerne selv vil yde sine bidrag inden for såvel produktion som afsætning. Sammenligningen mellem de danske og hollandske eksporttal fra første halvdel af i år taler tydeligt for, at vi i det danske gartnerierhverv skal gennemtænke og optimere hele kæden fra producent til forbruger, og her er logistik nøgleordet, understregede Poul Thage Pedersen.

- Planerne om etablering af Videnkonsortium Gartneri er nu så langt fremme, at der forventes at kunne ske en formel start fra januar 2004, berettede formanden.

Videnkonsortium Gartneri er et formaliseret samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForskning, Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Dansk Erhvervsgartnerforenings rådgivning samt Frugt og Grønt rådgivningen.

- Vi skal være med til at sikre en optimal udnyttelse af de i forvejen knappe ressourcer på området, og dette lader sig bedst gøre i et tæt strategisk samspil mellem de involverede parter, fastslog de danske erhvervsgartneres formand.

Læs også