Nyt krav om tidsregistrering på alle arbejdspladser

Fra 1. juli træder en ny lov i kraft, som medfører, at arbejdsgivere har pligt til at stille et system til rådighed for medarbejderne, hvori de kan registrere deres daglige arbejdstid.

Af juridisk seniorkonsulent Bodil Just, Patriotisk Selskab

Fra den 1. juli 2024 bliver det lovkrav, at alle lønmodtagere får stillet et system til rådighed af deres arbejdsgiver, som de kan registrere deres daglige arbejdstid i.

Registreringen skal ske for at sikre, at reglerne om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid overholdes. Det drejer sig blandt andet om, at den gennemsnitlige arbejdstid inklusive overarbejde ikke må overstige 48 timer i løbet af en syvdagesperiode, og at de ansatte skal have et ugentligt fridøgn samt en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24-timer.

Hvilket system skal I bruge på din bedrift?

Som arbejdsgiver har du stor frihed til selv at vælge, hvordan systemet indrettes, så længe det er objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

Allerede nu er det værd at overveje, hvilket system der vil kunne fungere på din bedrift. Kan et papirregister eller Excel-ark gøre det, eller er det smartere at anvende en af de apps, der er på markedet? Måske har I allerede et system, der kan bruges? Her er det også vigtigt at være opmærksom på, at GDPR overholdes.

Det er den samlede daglige arbejdstid, som skal registreres. Det er for eksempel ikke nødvendigt at registrere, hvilke arbejdsopgaver, der udføres.

Arbejdsgiveren skal opbevare registreringerne i fem år, og medarbejderne skal have adgang til deres egne oplysninger.

Særlige grupper er undtaget fra tidsregistreringskravet

Direktører, konsulenter og andre grupper, som ikke anses for at være lønmodtagere, er undtaget kravet om tidsregistrering.

Det samme gælder lønmodtagere, som selv tilrettelægger deres arbejdstid. Det gælder, når særlige træk ved arbejdet medfører, at arbejdstidens længde ikke kan måles eller fastsættes på forhånd, eller når en medarbejder selv kan fastsætte det.

Hvis en medarbejder er undtaget kravet, skal det bero på en konkret vurdering og i øvrigt fremgå af ansættelseskontrakten eller et tillæg hertil.

Læs også