bannerPos

Få styr på alle byggekontraktens detaljer før underskrift

Søren Nørgaard Sørensen 23-02-2019 08:00:58
Indenfor en overskuelig fremtid er der en række landmænd, der skal igangsætte byggerier eller moderniseringer på deres ejendomme, fordi de har ansøgt Landbrugsstyrelsen om tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoverings-projekter af kvægstalde i 2018. Men de skal se sig godt for og have styr på kontraktforholdene, før aftalen med entreprenøren underskrives. Arkivfoto: Tenna Bang
Eventuelle fejl eller mangler i en entreprisekontrakt kan have stor betydning og blive meget dyrt for bygherren.

Det har været muligt at ansøge Landbrugsstyrelsen om tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoverings-projekter af kvægstalde i 2018. Formålet med denne ordning har været at sikre og fremme kvægbedrifters levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

I alt har cirka 450 danske landmænd søgt om tilskud for i alt 538 millioner kroner, og Landbrugsstyrelsen er på nuværende tidspunkt i gang med sagsbehandlingen.

I forbindelse med entreprisearbejder, er en af de ting, der ofte overrasker bygherrer, det, der hedder ekstraarbejder

Indenfor en overskuelig fremtid er der derfor en række landmænd, der skal igangsætte byggerier eller moderniseringer på deres ejendomme. Men hvordan holder man som bygherre egentligt styr på økonomien ved disse entrepriser? I forbindelse med entreprisearbejder, er en af de ting, der ofte overrasker bygherrer, det, der hedder ekstraarbejder.

Uforudsete forhold

Når der skal udføres entreprisearbejder, er udgangspunktet, at bygherrer indhenter tilbud, der dækker hele entreprisen ud fra en række givne forudsætninger. Efter arbejdet er påbegyndt, kan der dog være forhold, der medføre, at det er nødvendigt at lave visse ændringer i entreprisen, f.eks. på grund af uforudsete jordbundsforhold, ønske om andet materialevalg osv.

Hvorvidt bygherrer skal betale ekstra for disse ændringer vil bero på en fortolkning af parternes aftale. Ofte vil AB18 være aftalt mellem parterne i entreprisekontrakten.

Hvis man står over for at skal opføre, modernisere, renovere eller lignende, er det som bygherre vigtigt at have et fuldstændigt overblik over, hvad entreprisekontrakten indeholder, og hvilken fremgangsmåde der skal være, hvis det er nødvendigt med ekstraarbejder

Det følger af AB18 § 23, at en bygherre kan forlange ændringer i arbejdet, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå.

Konkret vurdering

Vurderingen af, hvorvidt ændringen har en naturlig sammenhæng til entreprenørens ydelse, foretages ud fra en konkret vurdering af entrepriseaftalen.

Ændringen kan bestå i såvel en udvidelse som en indskrænkning af entreprisen, men kan også blot angå ændringer i de oprindelige aftalte ydelser.

Er der tale om en ændring i omfang, kan ændringen som udgangspunkt ikke anses for at have en naturlig sammenhæng, hvis ændringen er så stor, at den ligger udenfor entreprenørens kapacitet. I kravet om, at ændringen skal have »en naturlig sammenhæng«, ligger også en tidsmæssig begrænsning.

Hvis du som bygherrer er det mindste i tvivl om, hvad der skal med i en entreprisekontrakt, bør du altid søge rådgivning

Det betyder, at i tilfælde, hvor ændringen medfører en forskydning i byggeperioden, vil entreprenøren som udgangspunkt ikke have pligt til at udføre ændringen.

Hvis ikke ændringen har en naturlig sammenhæng med den oprindelige entreprise, har entreprenøren krav på særskilt betaling for de ekstraarbejder som ændringen medfører. Hvis ikke andet er aftalt mellem parterne, vil disse ekstraarbejder blive faktureret i henhold til den tid og de materialer, som entreprenøren har brugt, hvilket helt naturligt vil have en betydning for den endelige regning.

Skab overblik

Det er derfor afgørende, at entreprisekontrakten er udarbejdet, så den dækker over alle de forhold, som bygherre ønsker, der skal laves. En entreprenør kan således ikke forlange yderligere betaling alene på grund af, at entreprenøren har fejlberegnet af entreprisens økonomi.

Derudover er det også væsentligt, at der i entreprisekontrakten er taget stilling til, hvordan eventuelle ændringer skal faktureres. Dette kan for eksempel ske ved at have vilkår i entreprisekontrakten om, at ekstraarbejder kun accepteres, såfremt de meddeles skriftligt til bygherrer indenfor en given frist.

Hvis man står over for at skal opføre, modernisere, renovere eller lignende, er det som bygherre vigtigt at have et fuldstændigt overblik over, hvad entreprisekontrakten indeholder, og hvilken fremgangsmåde der skal være, hvis det er nødvendigt med ekstraarbejder. På denne måde sikres det, at man som bygherrer har bedre styr på økonomien i projektet.

Søg rådgivning ved mindste tvivl

Ovenstående er blot en lille del af de forhold, man som bygherrer skal være opmærksomme på, når der skal udarbejdes en entreprisekontrakt.

Hvis du som bygherrer er det mindste i tvivl om, hvad der skal med i en entreprisekontrakt, bør du altid søge rådgivning, da eventuelle fejl eller mangler i entreprisekontrakten kan have stor betydning og blive meget dyrt.