Hvidkilde Gods er klar til flere grønne investeringer

Driftsdirektøren kom hjem fra klimadag med mange gode input til ESG-tiltag på marker og i skov og boligudlejning.

Hvidkilde Gods ved Svendborg. Foto: Hvidkilde Gods

Peter Borg Lange var aldrig i tvivl om, at han skulle med til Patriotisk Selskabs klimadag i Odense i april. Som ny driftsdirektør på Hvidkilde Gods ved Svendborg skal han sammen med den unge godsejer Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn forme fremtiden for en bedrift med cirka 1.250 hektar landbrug og 1.750 hektar skovbrug.

- Klimaet må vi nødvendigvis forholde os til. Både i forhold til vores egen drift, men også i relationen til leverandører og kunder. Den finansielle sektor taler allerede ESG, og også inden for skovbruget er der fokus på det. For at sikre afsætning af flis til varmeværket eller tømmer generelt og til eksport er al vores skov certificeret under PEFC, et globalt certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug.

- Formentligt er det kun et spørgsmål om tid, før lignende krav kommer til at gælde vores landbrugsafgrøder. Vi vil ikke risikere at miste afsætning af den grund, så vi er gået i gang med at dokumentere hele vores produktion, fortæller Peter Borg Lange til e-magasinet »Nyt fra Nykredit«.

På forkant af klimadagsordenen

- Det er godt, at Seges sammen med Forenet Kredit, Nykredit og de lokale landboorganisationer har været hurtigt ude med at holde klimadage og lancere ESGreen Tool, så vi kommer på forkant og kan få ESG sat sammen på en måde, så det måske bliver nærmere en gevinst end en byrde for landbruget, siger Peter Borg Lange.

Han tiltrådte som driftsdirektør på det smukt beliggende gods 1. marts samtidig med, at Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn overlod den daglige ledelse til sin søn, som har ejet Hvidkilde siden 2018. Det var den unge godsejers ønske at få tilknyttet en driftsdirektør til at bistå sig i ledelsen.

Peter Borg Lange kommer med 13 års erfaring fra den finansielle sektor, men er også uddannet landmand, agrarøkonom og har en HD.

- Jeg har de seneste år arbejdet med storkunder, hvor jeg blandt andet har ydet strategisk rådgivning i udvikling af kundernes virksomheder, så jobbet her på Hvidkilde var det perfekte match. Jeg skal ikke kloge mig på dyrkningen, men jeg ved da, hvad vores fagfolk taler om og kan sparre med dem. Og så skal jeg med min viden gøre det nemmere for Carl Johan at træffe de rette valg.

Gods med tre driftsben

Godset har knap 30 fastansatte plus et stort antal sæsonarbejdere, primært i skoven. Foruden landbrug og skovbrug udgør udlejning et tredje ben i driften. Cirka 70 boliger hører til godset, som også har flere erhvervslejemål.

Landbruget drives konventionelt med fokus på korn og frøavl. I skoven produceres der, foruden flis og tømmer, juletræer og pyntegrønt.

Hver af de tre driftsgrene har en afdelingsleder. Klima og ESG er nu et fast punkt på ledermøderne.

- Jeg kom hjem fra klimadagen med en ambition om, at vi skal være bedre til at dokumentere, hvad vi gør i forhold til klima og ESG. Første step er at få beskrevet i vores næste ledelsesberetning, hvordan Hvidkilde Gods forholder sig til disse ting, og hvad vi har gjort og vil gøre.

- Vi bliver nok ikke »first mover« på det hele, men arbejder på indsatser på alle områder. ESGreen Tool har en stor styrke i, at vi alle i landbruget kommer til at bruge samme »regnemaskine«. Det ser fint ud på de områder, som værktøjet dækker pt., og jeg glæder mig til, at det også kommer til at indeholde tal for skov og boligudlejning, så det kan give data for hele vores bedrift.

Investerer til gavn for klimaet

Hvidkilde Gods vil, ifølge driftsdirektøren, gerne vise, at de som virksomhed tænker og handler ansvarligt.

- Jeg har aftalt med de tre afdelingsledere, at vi prøver at få gjort op, hvor vi er i dag med hensyn til ESG. Vi skal derefter sætte nogle mål og lave handleplaner for, hvordan vi når målene. Men der kan godt gå et år endnu, før vi har de planer på plads.

- Udgangspunktet er godt landmandskab og at opføre os ordentligt over for medarbejdere, lokalsamfund og samarbejdspartnere. Indsatsen må også gerne styrke vores økonomiske bundlinje, blandt andet ved at sikre, at vores kunder ikke fravælger os, og at vi har en god kreditvurdering og dermed adgang til penge billigst muligt. Vi investerer hvert år i jord og skov, men vil også gerne se ind i klimarelaterede investeringer.

- Vi har udlejet 38 ha til solceller og vil gerne have flere. Investeringer i energisektoren er også interessante for os, ligesom vi på maskinsiden stræber efter at have det nyeste og mest miljøvenlige grej og bruger GPS for at undgå ressourcespild.

Her er Hvidkilde med ESG

Opdelt på de tre elementer i ESG: E (Environment = miljø) S (Social ansvarlighed) G (Governance = god ledelse) ser Peter Borg Lange både nogle lavthængende frugter og mere langtrækkende muligheder for Hvidkilde Gods.

- På miljøet fylder vores certificerede skovdrift meget. Der er også solcellerne og ikke mindst de mange udlejningsejendomme. Boliger er en af de store syndere i udledningen af CO2, og vi har sat gang i energiforbedrende tiltag som at udskifte oliefyr med varmepumper og at efterisolere. Ude i markerne har vi sået striber af blomster og etableret remiser med majs. Omkring vores grusgrave er vi gået med i et projekt til gavn for hasselmus ved at sætte kasser op, som de kan leve og yngle i.

- Den sociale ansvarlighed omfatter blandt andet vores medarbejdere, som vi holder flere sociale events for og inddrager i de tiltag, vi sætter i gang for at udvikle virksomheden. I forhold til lokalsamfundet er vi jo meget tæt på Svendborg og vil gerne, at beboerne oplever, at de har adgang til os. Vi har lige holdt en havedag. Vi har også haft en teaterforestilling oppe i træerne og har et par årlige koncerter samt en julegudstjeneste i riddersalen, som altid er et tilløbsstykke. Til Landsstævnet i Svendborg her sidst i juni stiller vi også arealer til rådighed.

- Hvidkilde vil gerne kendetegnes af en moderne ledelsesstil og sammensætte teams med kompetencer, der kompletterer hinanden. Vi er også aktive i erfa-grupper og andre netværk for at hente og give inspiration. Jeg synes, at Klimadagen var et rigtig godt eksempel på det sidste med en god udveksling af erfaring hen over bordene, siger Peter Borg Lange.

Læs også