Kommunalt miljøtilsyn på hesteejendomme

Er man omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold, kommer kommunen på besøg, hvor miljøforholdene på ejendommen bliver registreret og vurderet.

Der skal året rundt være græsdække på hestefoldene. Det kan være en udfordring i vinterperioden, og derfor anbefales det, at vinterfolde ligger ubenyttet hen om sommeren. Heidi Ledskov er miljøkonsulent i VKST med speciale i hestehold.

Hvis man har mere end fire heste, eller et blandet dyrehold med for eksempel heste og får, er man omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold, og så kommer kommunen på miljøtilsyn, hvor miljøforholdene på ejendommen bliver registreret og vurderet.

I denne artikel kommer Heidi Ledskov, der er miljøkonsulent i VKST med speciale i hestehold, ind på nogle af de typiske udfordringer på hesteejendommene – opbevaring af dybstrøelse, opsætning af læskure samt etablering af græsdække på vinterfoldene.

Kommunen har fokus på antallet af heste, placering og indretning af stalde og læskure, eventuelle afløb fra stalde, mødding og vandspiltov, opbevaring af dybstrøelse, foder og affald, foldenes græsdække samt ridebaner, roundpens og ridehus.

- Hvis der er forhold, der ikke overholder lovgivningen, får man en indskærpelse med en frist for, hvornår forholdet skal være bragt i orden. Hvis man ikke efterkommer indskærpelsen, kan det i sidste ende føre til en politianmeldelse, forklarer VKST-konsulenten.

Opbevaring af dybstrøelse

Heidi Ledskov oplyser, at særligt opbevaring af dybstrøelse giver anledning til indskærpelser.

- Opbevaring af dybstrøelse skal ske i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket som udgangspunkt betyder, at man skal have en møddingsplads med fast, støbt bund, sidemure eller randzone samt afløb til opsamlingsbeholder.

- Et alternativ kan være en tæt gødningscontainer, som er korrosionsbeskyttet og lukket og som gerne er placeret på fast underlag. Nedgravede containere er som udgangspunkt ikke tilladt, påpeger Heidi Ledskov og fortsætter:

- For alle typer gødningsopbevaring gælder det, at gødningen skal overdækkes med presenning for at mindske ammoniakfordampningen. Det gælder også selv om der er daglig tilførsel af møg, og selv om det i praksis kan være vanskeligt at efterkomme, fordi der bliver muget ud på mange forskellige tidspunkter af dagen.

Heidi Ledskov gør i den forbindelse opmærksom på, at kommunen har ret til at gennemføre et uvarslet tilsyn for at sikre, at kravet om overdækning er overholdt.

Regler for læskure

Læskure – også flytbare læskure – er omfattet af krav om byggetilladelse, hvis de er placeret samme sted mere end seks uger. Læskure til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold kan kræve byggetilladelse, men der er nogle undtagelser i forhold til samlet sekundært byggeri på under 50 kvadratmeter.

Læskure som anmeldelse jf. husdyrbrugsloven, som ikke indgår i stutteridrift svarende til fem-syv avlshopper, kræver landzonetilladelse.

- Desuden skal man være opmærksom på afstandskrav til blandt andet boligområder og vej. Der kan i konkrete tilfælde være yderligere specifikke regler for etablering af læskure efter byggeloven eller planloven, fortæller Heidi Ledskov.

Krav om græsdække

Der er krav om, at der er græsdække på foldene, så græsset kan optage næringsstofferne fra den gødning, som hestene giver folden.

- I vinterperioden kan det være praktisk taget umuligt på de folde, som hestene har adgang til, da de hurtigt bliver trådt op. For at undgå det, bør vinterfolde ligge ubenyttet hen i sommerperioden, så der kan etableres et græsdække. Desuden kan det hjælpe at flytte foderstationer jævnligt, så belastningen fordeles på flere områder, anbefaler Heidi Ledskov.

Miljøkonsulenterne i VKST står naturligvis klar til at hjælpe forud for et miljøtilsyn. Forholdene bliver gennemgået, og konsulenterne kan komme med løsninger på eventuelle på forhold, der kan være problematiske. Efter et kommunalt besøg er det selvfølgelig også muligt at få hjælp til at få styr på eventuelle indskærpelser.

Læs også