Få nu styr på spildevandet

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Borupgård, Løkken, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Allerede i foråret – da afsløringerne om de store planlagte spildevandsudledninger begyndte at rulle – lovede miljøminister Lea Wermelin, at der skulle data frem om mængder og indhold af spildevandsoverløb. Det gælder både de regnbetingede overløb samt de planlagte og uplanlagte overløb.

Siden har miljøministeren gentagne gange lovet, at disse data skal frem, uden at der er sket noget. Tværtimod bliver hun ved med – mod bedre vidende – at påstå, at spildevandsudledningen kun udgør 10 procent af belastningen af vandmiljøet. Det passer ikke.

Når det for eksempel gælder fosfor, er punktbelastningen 40-45 procent, og her kommer langt hovedparten fra rensningsanlæggene.

Samtidig giver udledning om sommeren langt den største belastning af vandområderne, og det gælder både kvælstof og fosfor. På den årstid er det rensningsanlæggene, der står for hovedparten af udledningen. Om sommeren spiser afgrøderne jo næringsstofferne, og markdrænene er tørre. 

Kig på indholdet

Dertil kommer alle de miljøfremmede stoffer, der kommer fra rensningsanlæggene. Det ses blandt andet i Egedal Kommune, hvor der er givet dispensation til langt over grænseværdien i drikkevand for stoffet DMS, der stammer fra træbeskyttelse og maling. Samtidig står det klart, at fortidens handlinger med nedgravning af kemikalier efter myndighedernes anvisning samt de store nye minkgrave, som myndighederne selv har gravet, også er en trussel mod vores vand. Det er alene myndighedernes ansvar.

I stedet for at jagte landbruget med forkerte påstande og nyttesløse påbud burde ministeren få styr på rensningsanlæggenes spildevandsudledninger, og hun bør kigge på indholdet af det rensede spildevand.
Spildevandet i Danmark renses efter ældgamle normer fra 1980’erne og indeholder f.eks. langt mere fosfor end spildevandet i vore nabolande. 

Jeg har igennem en årrække selv foranstaltet målinger i dræn og grøfter rundt om på min ejendom. Her kan jeg konstatere, at der findes langt flere næringsstoffer i de grøfter, hvortil der også udledes spildevand, end der findes i min samledrænbrønd midt i marken.

Lea Wermelin, få nu styr på spildevandet – det haster.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Politisk aktivisme truer alle dele af landbruget
Bevidst kommunalt miljøsvigt
Tåbeligt at udtage vores lavbundsjorde
Danske Vandværker: Vi bakker op om BNBO
Fødevarer skal produceres med den mindste klimabelastning
Nyt indgreb går ud over skattefordele ved udlejning af bolig til nærtstående