Miljøministerens van(d)vittige beslutninger

Det er stærkt utilfredsstillende, at kun 160 km vandløb ud af de 1.200 km, som de folkevalgte i vandrådene havde indstillet til ministeren, skal udpeges som stærkt modificerede vandløb, mener Carsten Søborg.

Af : Carsten Søborg, Næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro

Demokratiet, befolkningens rettigheder og gældende vandløbslov bliver tilsidesat med miljøministerens tilladelser til yderligere vandstandsstigninger i de danske vandløb – samtidig med huse, veje og marker stadig vil blive oversvømmet!

Baggrunden er denne: Den 9. december 2019 udsendte Miljøstyrelsen et notat med resultaterne af Vandrådsarbejdet i 2017.

Af notatet fremgår, at miljøministeren har besluttet, at kun 160 km vandløb ud af de 1.200 km, som de folkevalgte i vandrådene havde indstillet til ministeren, skal udpeges som stærkt modificerede vandløb. Det er indtil nu kun vandløb med betegnelsen stærkt modificeret, der er blevet renset op i et omfang, så vandløbsloven overholdes og vandføringsevnen ikke forringes således at de hyppige og store oversvømmelser undgås.

Af notatet fremgår, at ministerens beslutning om at afvise indstillingen fra de folkevalgte i vandrådene bygger på

- dels en analyse foretaget af OBICON på vegne af miljøministeriet

- dels en ministerbeslutning om, at såfremt der er mere end 40 ha/km vand-løbsstrækning, der bliver vådere som følge af den påtænkte restaurerings-indsats, vil der være tale om en negativ indvirkning, der kan begrunde udpegningen som stærkt modificeret vandløb.

Hvad betyder det så?

Det betyder:

- for det første, at ministeren uden videre tilsidesætter indstillingen fra de mange folkevalgte vandløbskyndige medlemmer af vandrådene, hvilket er ganske uhørt i vort demokratiske samfund! Det er også at træde på Landbrugspakken, hvor det blev besluttet, at der skulle nedsættes lokale vandråd for at inddrage lokal viden om afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne.

- for det andet, at op imod 40.000 ha (1.040 x 40) på de resterende 1.040 km vandløb uden en eneste krone i erstatning godt må blive vådere af den vandstandsstigning, der ifølge ministerens udmelding vil komme i vandløbene som følge af, at de pågældende vandløb nu bliver udpeget som vandløb i såkaldt "god økologisk tilstand". Der er tale om et areal og bygninger, der repræsenterer en værdi på op til 4 mia.kr.

- for det tredje, at ministeren med sin beslutning og udmelding overtræder bestemmelserne i § 27 i gældende vandløbslov som siger at "Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet". 

- for det fjerde, at ministeren nu åbenbart tillader yderligere vandstandsstigninger i de vandløb, der bliver udpeget i "god økologisk tilstand" og at ministeren i den forbindelse er fuldstændig ligeglad med de aktuelle oplysninger fra Danske Regioner om, at over 468.000 bygninger langs åer, ved lavninger og langs kysterne risikerer at blive ramt af oversvømmelser som dem, man har set ved Gudenåen de seneste uger.

Miljøministeren går hermed stik imod de af ministeriet nedsatte vandråd og lader samtidig mange borgere i stikken med risiko for fremtidige oversvømmelser, der kunne være undgået ved en ordentlig oprensning i modificerede vandløb og som foreslået af de demokratisk nedsatte Vandråd.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også