Slut med momspligt på salg af bebyggede ejendomme

Ifølge Skattestyrelsen skal du ikke længere tillægge moms på salg af en bebygget ejendom, hvis køber vil rive ejendommen ned. Det er muligt at søge om tilbagebetaling af salgsmoms for tidligere solgte ejendomme.

Af Jacob Kunø Christensen, moms- og afgiftsspecialist, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Skal du tillægge moms på salget af en bebygget ejendom, hvis køber vil nedrive ejendommen for at opføre en ny bygning? Svaret har tidligere har været ja, fordi salg af byggegrunde er omfattet af momspligt.

Men et såkaldt styresignal fra Skattestyrelsen betyder nu, at du som sælger ikke længere skal tillægge moms, når du sælger en bebygget ejendom.

Styresignalet fastlægger den gældende praksis på området og kommer i forlængelse af EU-Domstolens dom i den meget omtalte KPC-sag i september 2019. I dommen kom EU-Domstolen frem til, at der ikke kan lægges vægt på købers hensigt om nedrivning i købsaftalen, når der på tidspunktet for overdragelsen står en fuldt funktionsdygtig bygning på ejendommen.

Skattestyrelsens styresignal indebærer, at et salg af bebygget ejendom er momsfrit, så længe der står en fuldt funktionsdygtig bygning på ejendommen – også selvom nedrivningen eksplicit er nævnt i købsaftalen. Leveringen af en grund med bygninger til nedrivning kan dog stadig anses for momspligtig levering af en byggegrund, hvis du som sælger medvirker til nedrivningen.

Tilbagebetaling 

Har du solgt en bebygget ejendom og opkrævet moms som følge af Skattestyrelsens hidtidige praksis, kan du ifølge styresignalet anmode om tilbagebetaling af salgsmomsen, hvis momsbetalingen samlet har været til ugunst.

Momsbetalingen regnes for at have været til ugunst for dig som sælger, hvis du har skullet betale en del af salgssummen i salgsmoms og dermed har lidt et tab. Hvis du omvendt har overvæltet momsbetalingen på køber, så denne har betalt en højere salgspris, regnes den for at have været til ugunst for køber.

Du skal dog være opmærksom på, at du i kravet om tilbagebetaling skal fradrage besparelser i form af fradrag på købsmoms og moms af reguleringsforpligtelse. Dette betyder, at hvis du har fået momsfradrag for udgifter på ejendommen eller udgifter relateret til salget, skal du trække det fra den tilbagebetaling, du kan få for salgsmomsen.

Tilbagebetaling kan nægtes, hvis Skattestyrelsen kan godtgøre, at du opnår en gevinst ved tilbagebetaling på grund af endelig overvæltning af momsen på køberen.

Søg hos Skattestyrelsen

Styresignalet åbner samtidig mulighed for, at køber kan ansøge om tilbagebetaling af momsen direkte hos Skattestyrelsen, når momsen er endeligt overvæltet på køberen.

Tilbagebetalingen betinger dog som udgangspunkt, at aftalegrundlaget mellem sælger og køber ikke giver køber mulighed for at rette krav mod sælger. Hvis køber kan rette krav mod sælger, er momsen nemlig ikke endeligt overvæltet, og sælgeren vil her have mulighed for at søge om genoptagelse.

Styresignalet giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse tilbage til 9. december 2012.

Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse skal være modtaget hos Skattestyrelsen senest 10. december 2020. 

Læs også