Minivådområder renser drænvandet inden Bøgebjerg Strand

Joni Manpower har etableret to anlæg på Hindsholm og er klar til flere lignende opgaver trods en fyldt ordrebog for virksomhedens 20 medarbejdere.

I de flotteste omgivelser kommer det naturligt udseende minivådområde ved Bøgebjerg på Hindsholm til at give landskabet en ekstra dimension. I baggrunden Romsø. Fotos: Erik Hansen Entreprenør Jonas Nielsen, Joni Manpower ApS, har stået for etableringen af begge minivådområder ved Bøgebjerg Strand. Anlægget her på Scheelenborg Gods blev færdigt en fristen 1. september, og anlægget 300 meter derfra, som ligeledes opsamler drænvand fra 90 hektar blev anlagt sidste efterår. Efter drænvandet har passeret de tre bassiner, hvori der er forskellige dybder ledes det gennem det skråtstillede afløb videre ud til Bøgebjerg Strand. Bemærk det høje bakkedrag, der er en del af det 90 hektar opland til minivådområdet. Joni Manpower satte efter det voldsomme skybrud i begyndelsen af juli alt disponibelt graveudstyr ind. På seks uger var 14.000 kubikmeter jord gravet op og flyttet, så niveauet i det lavliggende område samtidig er hævet tre meter. Foto: Joni Manpower

Lige bag den femstjernede campingplads og de mange sommerhuse i første række ved Bøgebjerg Strand på Hindsholm er to store miljøprojekter skudt op af jorden. Ellers rettere ned i jorden.

Det drejer sig om to af de såkaldte minivådområder, som er et af de frivillige virkemidler i landbrugets bestræbelser for at nedbringe udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealerne til havmiljøet.

I begge projekter hos henholdsvis gårdejer Carsten Mindegaard og Scheelenborg Gods, renses drænvandet fra omliggende i størrelsesorden 90 hektar agerjord.

Netop færdiggjort

- I bogstavelig forstand har vi i begge tilfælde skåret drænledningen mellem markerne og stranden midt over. Og her anlagt minivådområder, som opsamler kvælstof og fosfor fra drænvandet, og derfra leder rent vand ud i Storebælt, forklarer entreprenør Jonas Nielsen, Joni Manpower ApS, som har stået for etableringen af begge minivådområder.

Anlægget hos Carsten Mindegaard blev etableret sidste efterår. Det er på 23.000 kvadratmeter, og er fyldt med vand og i fuld drift.

For foden af et bakkedrag på Scheelenborg Gods’ jorde ved Bøgebjerg er det næste anlæg netop færdiggjort, og drænvandet er nu ved at sive igennem det 18.500 kvadratmeter minivådområde.

Efter åbningen for tilløbet den 1. september går der to-måneder måneder, inden det rensede drænvand fra de i alt tre sammenhængende bassiner med forskellige dybder løber videre af den lukkede ledning ned til Bøgebjerg Strand.

I den første bassin bundfælder sand og andre urenheder, inden drænvandet fortsætter ind i de næste henholdsvis dybe og lave bassiner for til sidste at nå frem til det skråtstillede udløb, der forhindrer andemad og plantedele at passere ind i røret.

24.000 og 14.000 m3 jord flyttet

Ved anlægget hos Carsten Mindegaard blev cirka 24.000 kubikmeter jord flyttet, medens Jonas Nielsen oplyser, at i alt 14.000 kubikmeter jord er opgravet ved det nyeste anlæg, og alle dræn er fjernet og tillukket, på nær hovedledningen fra dræningerne på det bagud liggende 90 hektar bakkede område.

Hele projektet blev gennemført på kun seks uger inden fristen for årets pulje den 1. september.

- Der måtte ventes på landzonetilladelse, inden vi kunne rykke ind med alt vort disponible graveudstyr. Tillige var der kort forinden faldt de enorme regnmængder fra skybruddet over Hindsholm, men vi nåede det, så landmålerne kunne færdigmelde og godkende.

Naturligt look

Jonas Nielsen fryder sig over resultatet, idet minivådområdet, der er udarbejdet af oplandskonsulent Anne Sloth, Velas, har et naturligt look med afrundede former, der passer flot ind i den omkringliggende natur. Heriblandt en eksisterende mindre mose.

Som reglerne foreskriver, skal der sås natur på brinkerne, således der er mulighed for offentlig adgang langs kanterne.

- Det har været spændende opgaver i begge tilfælde. Det har givet os en masse erfaring med både arbejdet men også prissætningen, så vi fremtidige projekter kan være endnu skarpere på begge fronter.

Stor travlhed

Joni Manpower udfører alt arbejdet ved etableringen af minivådområderne med egne maskiner. Virksomheden, der pt. beskæftiger 20 medarbejdere, råder over tre store gravemaskiner, dumpere, dozere og alt øvrige entreprenørgrej.

Halvdelen af de ansatte er fast beskæftiget med nedbrydning og miljøsaneringerne, primært af byhuse og boligblokke, men også ejendomme og stalde i landområderne. De øvrige tager sig af byggeopgaver indenfor jord, beton og kloak.

I sæsonen tilbyder virksomheden, der har til huse i Salby nord for Kerteminde, såning af større græsarealer og plæner over hele landet.

- Som alle øvrige i branchen oplever vi stor travlhed og har ordrebøgerne nærmest fyldt det næste halvandet år.

Minivådområder

Sådan virker et minivådområde

Minivådområdet placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning for at undgå op stuvning eller tilbageløb i drænrør. Minivådområdet fungerer ved, at drænvandet ledes over i åbne bassiner, hvor sedimentation og mikrobielle processer reducerer udledningen af nitrat og fosfor, inden det rensede drænvand løber ud i vandløb og videre ud i havmiljøet

Minivådområdeordningen

I Fødevare- og landbrugspakken fra 2015 blev det besluttet at finansiere kollektive indsatse for eksempel minivådområder, der reducerer kvælstofudledningen til vandmiljøet. De kollektive indsatser er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken, hvor det samtidig blev muligt at øge tildelingen af gødning på markerne. Effekten af minivådområder kommer alle lodsejere i et kystvandopland til gode.

Oplandskonsulenten vil gratis kunne tilbyde hjælp med en række forberedende undersøgelser, herunder udarbejdelse af ansøgning om tilskud. 

Der kan opnås kompensation for arealudtag og vedligehold finansieret af nationale midler.

Minivådområdeordningen er 100 % finansieret af EU-midler under det danske landdistriktsprogram.

Læs også