Gør læhegn og remiser attraktive for insekterne

I foråret står mange træer og buske i landskabet som hvidblomstrende ta’ selv-borde og lokker på de vilde bier. Sammen med pilekrat byder de på en tidlig føderessource for flere insekter.

For biernes skyld kan det være en god idé at etablere et læhegn eller en remise, hvor der før var landbrugsjord, men undgå at nedlægge et gammelt hegn for at udskifte det med et nyt. Sådan skriver Seges Innovation på Landbrugsinfo.dk.

De minder om, at over tid bliver hegnene mere og mere værdifulde som levesteder, og det kan derfor være et tilbageskridt, hvis et gammelt hegn udskiftes med et nyt. 

Skal man plante, anbefaler Seges Innovation hvidblomstrende danske arter af træer og buske, såsom engriflet hvidtjørn, slåen, skovæble, almindelig hæg og mirabel.

Seges Innovation peger på, at for de vilde bier fungerer træer og buske bedst i kombination med lysåbne arealer, som aldrig kommer under plov.

Mange arter har brug for permanente åbne arealer til redebygning, og da de fleste ikke flyver langt for føden, er det vigtigt at rede- og fødesøgningsområde ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, understreges det.

Skab lys og luft

Hvis man har afsat et areal til etablering af læhegn eller remise, opfordrer Seges Innovation til at undlade at plante hele arealet tæt til med træer og buske, eller gå efter en luftig struktur, hvor der er forskellige højder på træer og buske.

På den måde skaber man plads til små lysåbne arealer, hvor bierne kan bygge rede. Her bliver der også plads til at andre gode bi-planter, som mælkebøtter og brombær, kan etablere sig.

Ved etablering af en remise, kan man også vælge at væbne sig med tålmodighed og lade træer og buske komme af sig selv – for naturen er det den bedste løsning, fastslår Seges Innovation. 

Variation skaber flere levesteder

Ved etablering af et nyt hegn fokuserer mange ifølge Seges Innovation på træernes sundhed og deres evne til at vokse sig store.

De understreger imidlertid, at for mange svampe og insekter, inklusiv nogle af bierne, kan svækkede træer udgøre gode levesteder. For eksempel yngler og overvintrer hushumle og murerbier i træer, der har huller eller billegange. 

Det er derfor fint, hvis nogle af de nye træer for eksempel knækker i storm, eller hvis hjortevildtet laver bid og barkskrælning. Nøgleordet er variation, hvis man vil lave levesteder for så mange arter som muligt, lyder det.

Seges Innovation peger yderligere på, at arealets værdi som levested også øges ved at tilføre sten- og grenbunker, som får permanent holdeplads i læhegnet. Det er med til at skabe skjul og levesteder for en lang række arter.

Få overblik over regler og naturdata 

Hvis man planter hegn, remiser eller lader arealer springe i skov, skal man ifølge Seges Innovation være opmærksom på, at der er en række regler og betingelser, som skal overholdes. 

Blandt andet anbefaler de, at man læser »Vejledning om tilskud til læhegn og småbeplantninger«, og hvis man tilplanter et areal eller lader det springe i skov, kan man læse mere i »Vejledning til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur«. 

Etableres der læhegn på en markblok, skal man være opmærksom på, at der i perioden fra 15. marts til 31. juli ikke må foretages beskæring af buskads og træer på arealer, der er beliggende i markblok. Bestemmelsen er omfattet af krydsoverensstemmelse, og overtrædelse kan føre til træk i støtten. 

Seges Innovation oplyser, at levende hegn i sig selv ikke er beskyttede, men man skal være opmærksom på, at der er forbud mod at fælde hule træer, træer med spættehuller og redetræer for visse sjældne fuglearter. Forbuddet gælder for nogle arter kun i visse perioder. 

Læs også