Nu kan der udbringes gylle

– Men husk reglerne for udbringning på våd, frossen og snedækket jord, lyder det fra Martin Nørregaard Hansen, Seges Innovation.

Tirsdag den 1. februar blev det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning.

For at opnå en udnyttelse, der modsvarer de nye højere kvælstofudnyttelseskrav, er det vigtigt, at man ved behov for tidlig udbringning prioriterer afgrøder med tidlig vækst og arealer med lave hældninger og god afstand til vandmiljøer.

Det påpeger landskonsulent Martin Nørregaard Hansen, Seges Innovation, og understreger, at man skal være opmærksom på reglerne om udbringning på frossen og snedækket jord og pas på køre- og strukturskader.

- Meget tidlig udbringning i februar bør kun ske undtagelsesvis, hvis gylletanken er ved at løbe over, fastslår han.

Kan være problematisk

Her i starten af februar er mange gylletanke ofte fyldte, specielt efter nedbørsrige efterårs- og vintermåneder.

- Der kan derfor være behov for at kunne udbringe gylle tidligt i februar. Markerne vil dog normalt stadig være våde. Man skal derfor være opmærksom på at undgå at udbringningen fører til strukturskader, lyder det fra Martin Nørregaard Hansen.

- Benyt hvis muligt udstyr med brede lavtryksdæk og reducér dæktrykket ved kørsel i marken. Hvis marken knap nok er ordentlig farbar, kan det også være en mulighed at køre med halve læs.

Vær opmærksom på reglerne om, at der ikke må udbringes husdyrgødning på vandmættede og oversvømmede arealer.

Jordtemperaturen kan her i starten af februar være under nul grader, og jorden kan derfor være frossen og snedækket.

- Vær derfor også opmærksom på reglerne omkring udbringning af husdyrgødning til frossen og snedækket jord.

Ikke behov nu

Afgrøderne er ikke i vækst, før man har stabile temperaturer over fem grader, og de har endnu ikke behov for tilførsel af næringsstoffer.

Men hvis der af pladsmæssige årsager i gylletanken er behov for at starte udbringningssæsonen allerede fra den 1. februar, bør gyllen udbringes på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse og lavest mulige risiko for forurening af vandløb.

- Det kan for eksempel være ved nedfældning i græsmarker eller ved slangeudlægning i marker med veletableret raps eller vintersæd, uden betydelig hældning og langt fra vandløb, oplyser Martin Nørregaard Hansen.

- Man kan også minimere risikoen for udvaskningstab ved at dele udbringningen i to og således nøjes med udbringning af 12-15 tons pr. ha af den flydende del af en ikke-omrørt gyllebeholder i starten af februar.

- Hvor der erfaringsvis er problemer med afgrødesvidning fra gylle, kan denne strategi være en god løsning.

Ved tidlig udbringning vil effekten af gylleforsuring normalt være begrænset på grund af lave temperaturer, høj luftfugtighed og kølig, fugtig jord, som i sig selv mindsker risikoen for ammoniakfordampning.

Udbringningsteknik

I vintersæd er der frit valg med hensyn til udbringningsteknik, det vil sige at gyllen kan udlægges med slæbeslanger med eller uden syre, med slæbesko eller ved nedfældning.

Forsuring kan være relevant i en udbringningsperiode med sol, blæst og høje temperaturer, især hvis gyllen har et højt tørstofindhold og en høj pH-værdi, som øger ammoniakfordampningen – det er oftest ved kvæggylle og afgasset gylle.

En åben, tynd afgrøde er mere udsat for ammoniaktab end en veletableret tæt afgrøde.

På arealer uden afgrøder og på arealer med fodergræs skal gyllen nedfældes eller forsures. Forsuringen kan ske i gylletanken før udbringningen eller i forbindelse med gyllens udbringning.

Martin Nørregaard Hansen påpeger, at der er krydsoverensstemmelse på udbringningsmetoder og på de regler der skal sikre mod overfladeafstrømning af udbragt husdyrgødning.

Afstrømning på våd, frossen og snedækket jord

Ifølge Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 2, § 3, må husdyrgødning ikke udbringes på:

● Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare)

● På arealer eller på en måde, der giver fare for afstrømning til vandforsyningsanlæg samt vandløb herunder dræn, søer over 100 kvadratmeter og kystvande

● Frosne arealer. Jorden skal være optøet til 15 cm, men det er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen

● Snedækket jord. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 pct. af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ cm

● Skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller kystvande, inden for en afstand af 20 meter fra vandmiljøet afgrænsning ved daglig vande

● Undtagelser: På arealer med skråninger på seks til tolv grader hældning kan der nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, men kun parallelt med vandmiljøet, hvilket betyder, at disse arealer fortsat kan indgå i harmoniarealet

● Husk at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål

Dokumentér at jorden ikke er frossen

● Der har været flere eksempler på, at tolkningen af, hvornår jorden var frossen, var forskellig afhængigt af, om man var landmand eller kontrollør og afhængig af, hvilken kommune man var bosat i

● Som landmand bør man derfor sikre sig, at jorden er optøet – for eksempel ved at tjekke med markspyd flere steder i marken

●Tag et billede med dato og tjek og print jordtemperaturen for dit postnummer

● Kan for eksempel et jordspyd eller en spade uhindret trykkes ned i pløjedybde, er jorden ikke frossen

Læs også