Planteavlskonsulent: - Start gødskning i de svageste marker

Temperaturen er på vej op, og mange vintersædsmarker er kommet godt igennem den milde og våde vinter. Har man marker, der er bagud, opfordrer Velas til at komme ud med gødning snarest.

Lenette Broksø Iversen gør opmærksom på muligheden i Cropmanager for at følge afgrødens kvælstofbehov. Det kan være med til at sikre en korrekt timing af tildelingerne, så afgrøden ikke kommer til at mangle kvælstof. Skærmbillede: Velas Lenette Broksø Iversen anbefaler, at man tildeler gødningen af tre gange i de kraftigste hvedemarker. På den måde kan man forebygge lejesæd og begrænse dannelsen af sideskud, der alligevel ikke bliver aksbærende. Foto: Erik Hansen Hvor marken er farbar, opfordrer Lenette Broksø til, at man kommer afsted med første tildeling af gødning snarest. Foto: Erik Hansen

Mange steder har den milde vinter givet meget kraftige vintersædsmarker, mens de store nedbørsmængder har haft betydning for udvaskningen. Derfor er det vigtigt at komme i marken med første gødning til vintersæden, når behovet er der.

- Når man kan se tydelige små hvide rødder, er afgrøden i gang, siger Lenette Broksø Iversen, som er planteavlskonsulent hos Velas.

Hun anbefaler, at man starter i de svage marker, da det er her, rodnettet er mindst. Derfor har planten mindre adgang til kvælstofmængden i jorden. Tidlig tildeling kan derfor stimulere dannelsen af ekstra sideskud.

Lenette Broksø Iversen understreger, at det selvfølgelig er vigtigt at vente, til marken er farbar.

Tre gange i kraftige marker

I kraftige marker med mange sideskud skal man være opmærksom på risikoen for lejesæd. Lenette Broksø Iversen anbefaler tre tildelinger i de kraftige marker for at have muligheden for at styre væksten mod en mere stråstiv afgrøde.

- På den måde begrænser man også dannelsen af sideskud, der alligevel ikke bliver aksbærende, forklarer hun.

Ved den tredelte gødskningsstrategi i vinterhvede foreslår Lenette Broksø Iversen, at afgrøden startes op på mellem 40 og 60 kg kvælstof pr. hektar først i marts, herefter tildeles samme mængde midt i april. Den sidste gødning tildeles midt i maj efter biomassekort.

Følg behovet

Hvis man anvender CropManager og har registreret sine gødningstildelinger korrekt i eksempelvis FarmTracking, kan man forud for sidste tildeling midt i maj se markens behov for kvælstof i sidste tildeling i kvælstofstyringsmodulet.

Kvælstofstyringsmodulet kan også bruges til at time sine gødningstildelinger i perioden fra 1. marts til 31. maj. En kurve indikerer, om afgrøden er velforsynet med kvælstof, eller om det er tid til at give mere kvælstof.

- Efter udbringning af gylle går der relativt lang tid fra udbringning, til den fulde effekt kan aflæses på kurven. Det skal man være opmærksom på, påpeger Lenette Broksø Iversen.

Tidligt ud i vinterbyggen

Planteavlskonsulenten minder om, at vinterbygs meget tidlige og kraftige vækst betyder et tidligt behov for kvælstof. Derfor anbefaler hun, at man tildeler størstedelen af kvælstoffet i det tidlige forår.

- De forsøg, der er udført fra 2017 til 2022 har vist, at udbyttet var signifikant højere ved at tildele størstedelen tidligt i forhold til kun at tildele 50 kg kvælstof pr. hektar ved vækststart, siger Lenette Broksø Iversen.

Forsøgene tyder på, at man kan stimulere buskningen med den strategi. Anbefalingen derfor, at der tildeles 80 til 100 kg kvælstof pr. hektar ved vækststart, mens restmængden tildeles cirka tre uger senere eller senest ved begyndende strækning.

- Ønsker man at graduere kvælstoftildelingen, kan man i specielle tilfælde gemme 30 til 40 kg kvælstof pr. hektar til en tredje tildeling inden stadie 32 – men jeg foretrækker, at man simpelthen graduerer anden tildeling, lyder det fra Lenette Broksø Iversen.

Risiko for lejesæd

Mere end 50 til 70 kg kvælstof pr. hektar i vinterrug øger risikoen for lejesæd, og derfor bør resten af kvælstoffet gemmes og tildeles ved begyndende strækning.

- Vi anbefaler, at man ved første tildeling anvender en svovlholdig kvælstofgødning, siger Lenette Broksø Iversen.

Gradueret tildeling kan ske efter samme model som i vinterbyg – enten ved at gemme en del til en tredje tildeling, eller ved at graduere anden tildeling.

Planteavlskonsulenten opfordrer til at få gyllen tidligt ud i rugen, da det øger risikoen for meldrøjer, hvis man kører planterne ned senere på sæsonen.

Husk gylleanalyser

Lenette Broksø Iversen anbefaler, at man får lavet gylleanalyser, så man udnytter kvælstoffet i gyllen optimalt.

- Og man skal selvfølgelig huske, at det er et krav, hvis man ønsker at benytte præcisionsjordbrugsordningen til reduktion af efterafgrødekravet, siger hun.

Siden 1. august 2022 har der desuden været krav om, at gylleanalyser, der skal indgå som dokumentation i præcisionsjordbrugsordningen, skal være analyseret på akkrediterede laboratorier.

Læs også