bannerPos

Gem sæsonens fosfortilførsel til foråret

På de danske marker har man for længst taget DAP – også kendt som diammoniunfosfat – til sig. Men selvom gødningen har vist sig at give merudbytte i form af lang rækkeevne og gode vækstbetingelser for bl.a. vinterhvede og -rug, er der god grund til at holde igen med brugen af det næringstætte produkt.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
17-09-2019 15:26
DAP har for alvor fundet vej til landets bedrifter, hvor den kvælstofholdige NP-gødning anvendes flittigt – ikke mindst i forbindelse med den højaktuelle efterårsgødskning af vintersædsmarkerne. Men der er god grund til at anvende DAP med omtanke – ellers kan det mærkes på pengepungen og potentielt set også udbyttet.

På de danske marker har man for længst taget DAP – også kendt som diammoniunfosfat – til sig. Men selvom gødningen har vist sig at give merudbytte i form af lang rækkeevne og gode vækstbetingelser for bl.a. vinterhvede og -rug, er der god grund til at holde igen med brugen af det næringstætte produkt.

Sådan lyder budskabet fra Jesper Juul Ulnitz, der er chefagronom hos gødningsproducenten Yara. Ifølge ham er det vigtigt at være opmærksom på, at DAP tilføjer meget kvælstof – men optages kvælstoffet ikke i planterne, bindes det heller ikke til jorden. For stor tildeling i efteråret medfører således en risiko for øget kvælstofudvaskning i løbet af vinteren – dels pga. afstrømning, men også fordi afgrøderne kun optager en begrænset mængde kvælstof om efteråret. Blandes DAP med såsæd, kan det i nogle tilfælde medføre spireskader, forklarer han:

- Ganske vist har brug af DAP vist sig at give positivt udbytte i en række forsøg. Men disse forsøg er i stor udstrækning udført på kolde lokaliteter samt i områder, hvor man har haft mistanke om jordtyper med fosformangel. Derfor kan man ikke drage den konklusion, at DAP er lige velegnet uanset hvilken type jord, du har med at gøre. Hvis din vintersæd sædvanligvis fremspirer hurtigt og klarer sig godt, er der f.eks. ingen grund til at anvende DAP i efteråret.

Sådan lyder det fra Jesper Juul Ulnitz, som understreger, at kvælstof, fosfor og kalium som hovedregel kun bør tildeles vintersæd i løbet af foråret.

Pas på fosforloftet på husdyrbrug
Siden august 2017 har danske landmænd skulle indrette sig efter et nyt krav om fastsættelse af lofter for udbringning af fosfor i husdyrgødning. Den nye fosforregulering, som sætter en øvre grænse for hvor meget fosfor, der må anvendes, kalder derfor på forsigtighed, når det kommer til anvendelse af fosfor på husdyrbrug– ikke mindst om efteråret.  

Det påpeger Leif Knudsen, der er chefkonsulent med speciale i gødskning hos Seges. Han understreger, at på husdyrbrug kan brug af fosfor om efteråret medføre, at der skal overføres mere husdyrgødning til naboer m.fl. i foråret for ikke at overskride fosforloftet.

- Reglerne, som fastsætter loftet for udbringning af fosfor, er langt fra ukomplicerede. Samtidig kræver de individuelle beregninger og afhænger af en række faktorer, såsom typen af husdyr, og om man ligger i et område med skærpede fosforkrav.

Det siger Leif Knudsen, som mener, at den skærpede fosforregulering netop er værd at have in mente, hvis du på et husdyrbrug overvejer efterårsgødskning med det fosforholdige DAP.

- Anvender du eks. 50 kg/ha DAP til vintersæden på din svineejendom, risikerer du hurtigt, at der ikke levnes meget plads til fosfor fra gyllen. Hvis man har så meget husdyrgødning på bedriften, at det er fosforloftet, der bestemmer hvor meget husdyrgødning, som må bringes ud, skal der f.eks. for svinegylle overføres 1 ton gylle mere til naboer for hvert kg fosfor ekstra, der tilføres om efteråret i f.eks. DAP-gødning.

Vent hellere til foråret
Hos Yara anbefaler man kun at tildele fosfor i efteråret, såfremt forholdene kræver det. Ligeledes har kalium vist sit værd i forbindelse med kolde vintre – ikke mindst i Nordjylland og lignende områder, hvor vinteren kan være særlig barsk, forklarer Jesper Juul Ulnitz:    

- Er der brug for at tildele P og K til vintersæden ved såning, anbefaler vi YaraMila Starter – en fosforstærk NPK-gødning, der er udviklet til at give en lang række afgrøder den bedst mulige vækststart. Samtidig minimerer tilførslen af kalium også risikoen for svidninger og frostskader i forbindelse med barfrost. - Er behovet for tildeling af fosfor derimod ikke til stede om efteråret, bør du vente til foråret med at tilføre hele mængden – gerne i form af en stærk NPK-gødning. Med det høje indhold af fosfor og kalium i YaraMila Starter kan du tilføre en tilpas mængde kvælstof og samtidig dække hvedens behov for fosfor og kalium. Derudover indeholder gødningen både vandopløselig og citratopløselig fosfor. Vandopløseligt fosfor optages umiddelbart af rødderne, men er også udsat for at blive ”fastlåst” i jorden og bundet via organisk stof samt jern- og aluminiumsforbindelser. Dette er ikke tilfældet for citratopløseligt fosfor, som bliver plantetilgængeligt i takt med røddernes og plantens behov for fosfor, runder Jesper Juul Ulnitz af.

Kvælstofudledningen 3.000 tons mindre end antaget

I 2018 blev der - korrigeret for nedbør - udledt 55.000 tons kvælstof frem for 58.000 tons til vandmiljøet, har Aarhus Universitet oplyst til miljø- og fødevareministeren, der i 30 år har overvurderet kvælstofudledningen. Fejlen får ingen betydning for fremrykning af efterafgrødekravet, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Alle medlemmer i Østjysk Landboforening kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Vi skal stå fast, men ikke grave os ned

Det tjener vores interesser bedst, at vi demonstrerer, at vi tager omverdenens bekymring alvorligt, og at vi bestræber os på at holde forbruget af glyphosat nede, skriver Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

Sælg kvien og malk koen en omgang mere

Først i slutningen af anden laktation begynder en ko at give overskud. Derfor vil det ofte kunne betale sig at satse på en laktation mere til de gamle køer frem for at sætte nye ind, vurderer økonomikonsulent.

Offentligheden vildledt om pesticidfund

En historie i flere medier om næsten en fordobling af antallet af boringer med fund af pesticider bygger på manipulation af datamaterialet, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

Østjysk Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Når Østjysk Landboforenings medlemmer om få dage modtager den årlige opkrævning, vil den være væsentligt mindre, end den plejer. Alle medlemmer kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Svinenoteringen står stille

Efter sidste uges stigning er denne uges svinenotering uændret 13,80 kroner for grise, mens sonoteringen stiger med 20 øre til kroner.

Svinenotering fortsat på 13,80 kroner

De danske svinepriser står stille i øjeblikket.
Side 1 af 1751 (35015 artikler)Prev1234567174917501751Next