Jordbearbejdning før vårsæd kun tilladt på JB 7-9

Planlægges vårsæd på en mark, skal man være opmærksom på, hvornår der må foretage jordbearbejdning. Således skriver LMO i deres Afgrødenyt og fremhæver, at reglerne for jordbearbejdning afhænger af jordtypen, men at der dog er en række undtagelser fra reglerne.

Hovedregel for jordbearbejdning er, at der ikke må foretages jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder fra høst til henholdsvis 1. oktober på lerjord (JB 7-9), 1. november på lerjord (JB 5-6 og JB 10-11) samt 1. februar på sandjord (JB 1-4)

Reglerne gælder for alle bedrifter, der dyrker mindst 10 hektar, og har en samlet omsætning på over 50.000 kroner fra plante- og /eller husdyravl.

Der er en række undtagelser fra reglerne om jordbearbejdning. Herunder blandt andet på arealer, hvor der etableres pligtige, MFO-, husdyr- eller målrettede efterafgrøder, eller hvis der samme år har været dyrket, eller hvor der det kommende år skal dyrkes visse gartneriafgrøder, flerårige vedplanter eller sukkerroer. LMO anbefaler, at man kontakter sin planteavlskonsulent, hvis man har nogle af ovennævnte afgrøder eller forhold.

Nedvisning

Nedvisning af ukrudt og spildfrø på arealer omfattet af forbuddet mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder, må ske fra 1. oktober.

Arealer med MFO-efterafgrøder, pligtige-, husdyr- eller målrettede efterafgrøder er der fastsat specifikke krav for tidspunkter for destruktion. De er derfor ikke omfattet af det generelle forbud mod jordbearbejdning forud for vårsæd.

På arealer, hvor der har været dyrket disse typer efterafgrøder, må der pløjes, eller de må på anden måde destrueres. Det gælder fra 20. oktober for pligtige- husdyr- og målrettede efterafgrøder, fra 29. oktober for MFO-græsefterafgrøder, hvor udskudt høstdato til 3. september er indsendt og fra 21. oktober til 2. november for MFO-efterafgrøder etableret i perioden 26. august til 7. september.

Frivillige efterafgrøder er ikke undtaget fra reglerne

Ved etablering af frivillige efterafgrøder, må der foretages en let jordbearbejdning. Efterfølgende jordbearbejdning følger datoerne for jordbearbejdningsreglerne, henholdsvis 1. oktober for JB 7-9, 1. november for JB 5-6 og 10-11 og 1. februar for JB 1-4.

Jordbearbejdning omfatter i denne sammenhæng alle former for bearbejdning af jorden, der har til hensigt at bearbejde jorden eller afgrødestubben, for eksempel pløjning og harvning.

Høst, presning, indsamling af halm, kalkning, tromling, overfladisk halmstrigling, der har til formål at fordele halmen jævnt på arealet, etablering og vedligeholdelse af dræn samt nedfældning af gylle på udlægsgræs efter korn eller helsæd anses ikke som jordbearbejdning.

hl

Læs også