Kartoffelforsøg med flere typer af husdyrgødninger

Sagro undersøger effekten af forskellige former for husdyrgødning til kartofler

Sagro og forsøgsvirksomheden Ytteborg har i år etableret kartoffelforsøg med det formål at undersøge effekten af forskellige former for husdyrgødning sammenlignet med handelsgødning.
Planterådgiver i SAGRO Jesper Kjelde fortæller, at det handler om at undersøge gødningsværdien målt som mængden af indlejret stivelse i fabrikskartofler.
- I vores område har vi tilstrækkeligt med organisk gødning til langt den største del af gødningsstrategierne, så det er interessant at se, hvordan vi bedst udnytter den, siger han.
Der er lagt i alt syv forskellige forsøg op.
Led 1 er den dyreste med en 14 3 15 samgranuleret gødning
Led 2 med makronæringsstoffer er den billigste med det billigste indhold. Den gives á tre omgange.
Led 3 er med flydende ammoniak, der nedfældes inden lægning og suppleres med fosfor og protamylasse (inddampet frugtvand fra kartoffelproduktion).
Led 4  er minkgylle, der har et langt større indhold af fosfor, end der normalt gives.
Led 5 og 6 er gylle fra henholdsvis slagtesvin og kvæg, suppleret med protamylasse, N og P.
Led 7 er afgasset gylle.
Der er analyseret for klor i alle de organiske gødninger. Analyseresultaterne ser spændende ud og kan i sidste ende have betydning for udbytterne. De viser et anderledes indhold af klor end forventeligt. Baggrunden herfor analyseres for nuværende.
 

Løbende analyse

Der er på forhånd taget prøver af alle gylletyperne, så næringsindholdet er kendt, hvilket giver de bedste forudsætninger for at planlægge gødningen. Dermed er alle de relevante tal i teorien kendt på forhånd. Men det handler om at få en praktisk erfaring, som ikke er indhentet tidligere.
- Vi håber på, at vi kan blive klogere på forskellene i indlejringen af stivelse og den proces, der er i løbet af sæsonen, og hvordan de forskellige gylletyper påvirker. Med større viden, vil man fremadrettet bedre kunne udnytte den husdyrgødning, som området har meget af - og vælge de rigtige gødningsstrategier, siger Jesper Kjelde.
Undervejs analyseres for indholdet i kartoffeltoppene, ligesom knoldene løbende analyseres for stivelsesindhold og mikronæringsstoffer i de forskellige stadier. Der tages 4 bladsaftsanalyser for at se indlejringen af kvælstof i blade, udtages planteprøver et par gange hen over sæsonen, ligesom der udføres 3-4 stivelsesbedømmelser.
 Jesper Kjelde forventer at de tre første led med stort indhold af handelsgødning, vil være de stærkeste, da man har stor sikkerhed for næringsstoffer.
SAGRO, forsøgsvirksomheden Ytteborg og KMC viser de foreløbige resultater frem på ”Kartoffeldagen” 2. august.

Læs også