Lodsejere stævner Energinet for Baltic Pipe

Det er tvivlsomt, om det er nødvendigt at anlægge en gasledning på dansk jord, der skal transportere gas fra norske Nordsø-felter til Polen, pointerer lodsejere og advokat. De mener også, det er tvivlsomt, om der findes den nødvendige hjemmel til at ekspropriere jord til formålet. Energinet bestrider påstandene.

I går indleverede advokat Søren Nørgaard Sørensen, ejerpartner i advokatfirmaet HjulmandKaptain, stævninger i tre udvalgte sager ved retten i Kolding mod det statslige selskab Energinet. Det sker på vegne af en række utilfredse lodsejere, der berøres konkret af linjeføringen af Baltic Pipe.

Baltic Pipe er en kommende gasledning på næsten 1.000 km, der fra 2022 og 30 år frem skal transportere omkring 10 milliarder kubikmeter gas årligt fra de norske gasfelter i Nordsøen gennem Danmark og videre til Polen.

Stævningen af Energinet sker blandt andet med påstand om, at selskabet, der står for etableringen af Baltic Pipe, skal anerkende, at den af Ekspropriationskommissionen trufne beslutning vedrørende ekspropriation af de berørte lodsejeres ejendom er ugyldig.

- Hovedbegrundelsen for, at vi skal have medhold, er, at vi ikke mener, at der er den fornødne hjemmel til at ekspropriere, herunder at det slet ikke har været nødvendigt at etablere Baltic Pipe, forklarer Søren Nørgaard Sørensen.

Polens gas-uafhængighed

Han henviser til, at efter udmeldingerne fra Energinet, så etableres Baltic Pipe, fordi Polens uafhængighed fra Rusland skal sikres vedrørende gasforsyning.

Sagen har været nødvendig at anlægge, fordi Energinet ikke – i forbindelse med omfattende aktinsigtanmodninger – har været i stand til i tilstrækkelig grad at overbevise en række lodsejere om eller dokumentere dels hjemmelskravet, dels fordelene for Danmark - eller med hvilken begrundelse, at gasledningen f.eks. ikke blev lagt i søterritoriet, forklarer Søren Nørgaard Sørensen.

Han henviser til, at netop manglende klarhed har været nok til, at en række lodsejere vil have det prøvet ved retten.

Energinet oplyser, at man endnu ikke har modtaget stævningen og dermed heller ikke advokatens endelige argumenter, men bestrider overordnet påstandene.

- Baltic Pipe er en stor gevinst for Danmark. Gasrørledningen vil give milliardoverskud til samfundet, og gasforbrugerne vil få lavere tariffer. Den danske gasforsyningssikkerhed vil blive styrket, og Baltic Pipe kan både herhjemme og i Østeuropa bidrage til grøn omstilling af gassystemet og CO2-reduktioner.

- Der er forud lavet grundige juridiske analyser, der slår fast, at projektet er i almenvellets interesser, og gasrørledningen lægges efter de samme principper og retningslinjer, som altid har været brugt herhjemme. Jorden eksproprieres, lige som det er sket i forbindelse med de mere end 1.000 kilometer gastransmissionsrør, Danmark har gravet ned siden begyndelsen af 1980’erne, siger Energinets juridiske direktør Annette Ikast.

- Da begrundelsen for sagsanlægget angår noget så centralt som »hjemmel«, så er der i stævningerne også anmodet om, at stævningerne tillægges opsættende virkning, dvs. at projektet stoppes, indtil retten har truffet afgørelse, siger Søren Nørgaard Sørensen.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 95 82

 

Læs også