Det digitale grundlag – dræn

Når landmanden ikke kender drænrørenes nøjagtige placering, kan han ikke vedligeholde dem. Det kan et digitalt drænarkiv være med til at rette op på.

Af Morten Linnemann Madsen, landinspektør, og natur- og miljørådgiver, LandboThy

DRÆNKORT I 2018 var tørken det alt overskyggende problem. Den gang var vi af den holdning, at vi næppe oplever en lignende vækstsæson i de kommende år. På nuværende tidspunkt i 2019 kan vi konkludere at det er den øgede nedbør, der giver udfordringer i marken. August er normalt den måned, hvor der falder mest nedbør. Halvvejs gennem august 2019 var der nogle steder faldet, hvad der svarer til en hel måneds nedbør. Andre steder mindre. Et er sikkert; vejrekstremerne er med stor sandsynlighed mere udbredte nu end tidligere. Alt dette vil uvilkårligt give os udfordringer i forhold til at forberede det optimale grundlag (såbed) for markens afgrøder.

I mere end 100 år har der været fokus på at dræne marker i Danmark, og i dag er omtrent halvdelen af vores landbrugsarealer drænede. For at fungere effektivt skal et drænrør renses og vedligeholdes med jævne mellemrum, men mange drænrør er i forfald, og landmanden kender ikke altid deres nøjagtige placering. Derfor har vedligeholdelsen været en ressourcekrævende opgave, hvor det især har taget tid at lokalisere drænene for nogle landmænd. Det er uomtvisteligt, at det er afgørende at have en veldrænet jord, hvor afgrødernes rødder har adgang til et stort jordvolumen. Dette øger dyrkningssikkerheden.

 

Digitalt drænarkiv

Dette øgede fokus på drænsystemerne har uden tvivl været afgørende for det tiltagende arbejde med at udarbejde digitale løsninger der kan hjælpe til i forbindelse med vedligeholdelse og udvidelse af drænsystemerne på markerne. Vi har i LandboThy siden april 2018 arbejdet intensiv med at hjælpe landmænd til at få et digitalt drænarkiv, således at landmændene ved brug af den digitale app FarmTracking lettere har kunnet lokalisere eksisterende dræn og opmåle nye dræn.

Størstedelen af vores kunder benytter sig af FarmTracking til at få vist deres digitale drænarkiv. Dette har efter min opfattelse visse fordele. Der pågår meget arbejde i Seges med at udvikle digitale løsninger, hvor man kan sammenstille de digitale drænoplysninger med andre data fra marken og der vil uden tvivl inden for en kortere tidshorisont kunne drages yderligere nytte af det digitale arkiv. Konsulent i IT ved Seges, Peter Bach Nikolajsen ser det som et stort aktiv for landmændene at få digitaliseret de analoge drænkort. Digitaliseringen af papirkortene giver overblik i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og udvidelse af ejendommens afvandingssystem, og kan have stor betydning for ejendoms drift.

 

Sparer tid

Erfaringen fra egne kunder i LandboThy viser, at de sparer meget tid ved det digitale arkiv og har meget større succes med at genfinde de gamle drænsystemer. Et eksempel fra sidste uge var en landmand der havde brugt en hel dag på at finde det gamle dræn ud fra det analoge papirkort, men efter at vi havde digitaliseret drænkortet kunne han næste dag finde drænene via FarmTracking. Vi har også flere eksempler på drænentreprenører, der spørger om adgang til det digitale arkiv, således at arbejdet i forbindelse med vedligehold og etablering af nye dræning lettes.

Ydermere er der også flere situationer, hvor det giver god værdi for landmanden at have styr på sine drænsystemer i forbindelse med etablering af vådområder samt ved vandløbssager, regulativændringer med mere. Det er afgørende for at foretage en faglig korrekt vurdering af et projekt på marken, at man ved hvor drænene er og dette gøres nu engang lettest gennem brug af de digitale hjælpemidler.

Arbejdet med at få digitaliseret sine papirdrænkort er en proces, der skal foretages uagtet, hvilken digitale løsning der udarbejdes til visning af dette. Men det er tydeligt, at det er vigtigt at indsamle data og gemme data på digital form i den fremadrettede optimering af ens bedrift. Vi ser i LandboThy derfor stor nytteværdi i vores tætte samarbejde med Seges i forbindelse med forbedringer af deres digitale hjælpemidler, FarmTracking og CropManager.

Ønsker du at høre nærmere, så kontakt gerne LandboThy ved Morten Linnemann Madsen, landinspektør, og natur- og miljørådgiver eller din lokale rådgiver.

Læs også