- Man når aldrig faunatal 5 i visse vandløb

Lasse Jensen, Kalundborg, mener, man skal tage nye parametre op i vandløbsdebatten.

Som LandbrugØst skrev i sidste uge, er en dom omkring påbud om kloakering fra ejendomme i det åbne land for nylig faldet ud til lodsejerens fordel.
Lodsejeren fik medhold i, at hvis ikke kommunen kan påvise, at vedkommende forurener og at omkostningerne til kloakering står mål med udbyttet, er kommunens krav ikke gældende.
Det rejser imidlertid en anden debat, mener Lasse Jensen, der er gået ind i en tilsvarende sag på vegne af en borger i Kalundborg Kommune. Således anfægter Lasse Jensen, der er byrådskandidat for Liberal Alliance, klassificeringen af vandløb med de såkaldte faunatal.
- Sagen handler om spildevandet fra en nedlagt landejendom, hvor der bor én person. Vandet fra hans septiktank løber 300 meter i et sivedræn fra huset til vandløb, eller åen som kommunen kalder det.
Lasse Jensen mener ikke, det hverken kan kaldes en å eller bæk, da vandløbet er rettet ud og således bare er en rende, der er fuldstændig lige.
 

Faunatal 1 og faunatal 5

Faunatal er med til at fastsætte vandkvaliteten i søer, åer og vandløb. Faunatallet baseres på målinger af antal fisk, insekter med mere, hvor 1 er det dårligste og 5 det højeste.
5 gives for vandløb med god biodiversitet, gode levevilkår for insekter og fisk, og findes typisk i slyngede eller genslyngede åer.
- Er faunatallet 4 gives der påbud om at kloakere, da ønsket er faunatal 5. Imidlertid vil man aldrig nå faunatal 5 i vandløb, hvor man årligt renser op, ødelægger gydesteder, graver fiskeæg op, fjerner planter der gror i åen, og dermed ødelægger levesteder og fødemuligheder for insekter og fisk, mener Lasse Jensen.
 

Kloakering fjerner fosfor

Videre peger Lasse Jensen på, at under Helle Thornings regering udarbejdede landbrugskommissionen en stor rapport, hvoraf det fremgik, at udledning fra husholdninger ingen betydning havde for faunatal, eller som man skrev, det »havde marginal effekt«.
- Derfor giver det heller ikke mening at pålægge krav om kloakering til, i den aktuelle sag, seks ejendomme, der hver skal betale op mod 100.000 kroner for at lave eget renseanlæg eller blive tilsluttet offentlig kloak, når vi ved, at det ingen effekt har.
Endelig peger Lasse Jensen på, at man ved kloakering fjerner fosfor, og – netop fosfor skal indgå i kredsløbet for at nedbryde anden forurening, der er opslammet i de enkelte vandløb.
 
 

Læs også