Projektstøtteordningen vådområder er nu åben

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan fra i dag sende ansøgninger om tilskud til vådområdeprojekter.

Første ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er nu åbnet i Tast-selv service. Ansøgningsfristen er 13. marts. Det er kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder, der står for at indsende ansøgningerne.

Ordningen er en del danske landdistriktsprogram og den politiske aftale om fødevare- og landbrugspakken fra december 2015. Vådområderne skal kompensere for, at landmændene her fik lov at bruge mere gødning.

 For kvælstofvådområder er formålet med støtteordningen at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande. Vådområderne skal placeres så kystnært som muligt i vandoplande med et behov for kvælstofreduktion.

Fosforvådområder skal reducere udledningen af fosfor til udpegede søer. Vådområderne skal placeres umiddelbart opstrøms søer med et behov for fosforreduktion.

Det er Miljøstyrelsen, der prioriterer og indstiller ansøgninger om tilskud til vådområder.

Læs også