Fællesgræsningslauget ved Hjortvad Å

NATURAFGRÆSNING: Et projekt-samarbejde mellem seks lodsejere med sammenhængende engarealer beliggende på nordsiden af Hjortvad Å, ved Tornum.

Der er etableret cirka 8,5 kilometer hegn, således at cirka 25 hektar sammenhængende eng langs Hjortvad Å nu kan afgræsses.

Der er etableret fangefold med videre samt gravet to søer. Der er endvidere etableret vildtremise/beplantning i mindre omfang. Arealerne afgræsses nu af kvæg og heste.

Projektet er gennemført maj 2010 med 75 procents tilskud til ikke produktionsfremmende investeringer med Sønderjysk Landboforening som projektrådgiver. Der er ydet i alt 228.000 kroner i tilskud fra De Europæiske Fællesskaber og FødevareErhverv til de seks lodsejere, der alle er fra området omkring Lintrup og Rødding.

Projektets formål er at forbedre tilstanden i et sammenhængende stykke natur langs Hjortvad Å.

Indholdet i projektet er dels et græsningslaug, hvor der skal etableres indhegning og et par fangefolde i hele ådalen,og dels nogle beplantningsklynger og etablering af to søer i området. I det hele taget skal det danne grundlag for en bedre effekt, når seks lodsejere går sammen på det sammenhængende område end hvis kun en ville etablere noget på vedkommendes egen jord.

Gode naboer
De seks lodsejere er gode naboer – både deltids- og fuldtidslandmænd med samme interesse – jagt og natur. De vil sikre græsning af engene ned til Hjortvad å og har etableret søer og beplantning til at forbedre dyreliv og flora på deres jord langs åen.

- Vi er alle optaget af at gøre noget for naturen og sikre vildtet bedre levevilkår, og så er det da fint at vi kan gøre det i fællesskab, siger Ole Matzen og Claus Nielsen fra det fælles græsningslaug

Andre kan også søge tilskud til rydning, hegning, fangfold, drikkevand, fodring ved genoptagelse af græsning på ekstensive arealer. Ansøgningsfristen er senest 1. okt. 2010 og der er hidtil ydet 75 procents tilskud til græsningsprojekter.

 

Så er man interesseret i at vedligeholde, genoprette eller etableret naturområder evt. som et fællesprojekt med naboer eller interesseorganisationer, så kan der nu søges tilskud til investering i materiel og anlæg til ikke-produktionsfremmende investeringer. Læs mere på tilskudsguiden på www.slf.dk.

Læs også