Nye krav for at få støtte

Fødevareministeriet har indført nye minimumsregler for direkte støtte, ændret plantedækkekrav på græs i omdrift, og ændret 3-års reglen om udnyttelse af betalingsrettigheder til en 2-års regel.

Der er netop kommet en ny bekendtgørelse om Enkeltbetalingen for 2010.

For at komme i betragtning til direkte arealstøtte og husdyrpræmier skal mindst én af følgende betingelser være opfyldt:

·        Enten råder man over mindst 2 hektar støtteberettiget landbrugsjord og tilsvarende betalingsrettigheder, hvis man kun søger Enkeltbetaling.

·        Eller den samlede støtte for handyr, moderfår samt støtte på grundlag af særlige betalingsrettigheder udgør mindst 300 euro svarende til cirka 2.230 kroner.

Minimumsgrænserne gælder ikke for tilsagn under miljø- og økologiordningerne.

Markkort med indtegning af alle dine marker skal være modtaget i FødevareErhverv senest ved udløbet af ansøgningsfristen den 21. april.

- Hvis vi ikke har modtaget markkort ved ansøgningsfristens udløb, er ansøgningen kommet for sent. Det betyder, at støtten bliver nedsat med 1 procent pr. arbejdsdag, som ansøgningsfristen er overskredet med. Hvis markkortene først modtages i FødevareErhverv efter den 17. maj, bliver ansøgningen afvist, lyder det i en meddelelse fra FødevareErhverv.

Græs
Graduering betyder, at der før udbetalingen sker en nedsættelse af det direkte støttebeløb. Gradueringen er i år 8 procent af det samlede direkte støttebeløb over 5.000 euro (cirka 37.222 kroner).

Hertil kommer den såkaldte progressive graduering på 4 procent af det beløb, som den samlede direkte støttebeløb for en bedrift overstiger 300.000 euro (cirka 2.233.290 kroner) Læs mere i afsnit 3.3 og 3.4. i den vejledning, som ligger på FødevareErhvervs hjemmeside.

Permanente græsarealer og græs i omdrift er nu omfattet af de samme plantedækkeregler og regler om God Landbrugsmæssig- og Miljømæssig stand (GLM). Det betyder, at mindst 50 procent af overfladen på arealet skal bestå af græs og andet grøntfoder.

Energiafgrøder
Definitionen af træer og buske er ændret. Et træ eller en busk skal medregnes som træ eller busk, hvis det i løbet af det år, der søges støtte for, vokser sig over 1 meter i højden. Dermed er det enklere at vurdere, om træer og buske skal medregnes i bedømmelsen af plantedækket.

Hvis der sker afgræsning af udyrkede arealer, kan de ikke betegnes som udyrkede. De arealer, der betegnes som udyrkede, må derfor ikke længere afgræsses. Du kan dog stadig fjerne og udnytte afslået plantedække fra udyrkede arealer.

Støtten til arealer med energiafgrøder bortfalder fra og med 2010. Der kan i stedet søges om tilskud til flerårige energiafgrøder. Bekendtgørelse med støttebetingelser m.v. forventes udstedt i første halvdel af marts.

Der udbetales ikke længere støtte for arealer med proteinafgrøder fra 2010. I stedet anvendes det beløb, der tidligere er udbetalt som proteinstøtte, til forhøjelse af samtlige betalingsrettigheders værdi.

Slåningskrav
3-års reglen om udnyttelse af betalingsrettigheder ændres til en 2-års regel. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du har betalingsrettigheder, der ikke er udnyttet i 2009, så skal de udnyttes i år, ellers bliver de inddraget.

Basisværdien af betalingsrettighederne i år er foreløbigt beregnet til henholdsvis cirka 2.227 kroner (almindelige betalingsrettigheder) og cirka 2.102 kroner (almindelige betalingsrettigheder tildelt på baggrund af permanent græs).

Yderligere forventes, at der bliver indført 1-årigt slåningskrav på alle dyrkede græsarealer (både græs i omdrift og permanente græsarealer) gældende fra 2010.

Desuden forventes en forlængelse af slåningsperioden, så slåning skal ske i perioden 1. juli til 15. september. Forslag herom vil blive sendt i høring i forbindelse med udkast til ændring af bekendtgørelsen om Enkeltbetaling. Ændringen fremgår endnu ikke af vejledningen.

 

Læs også